Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 12

k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43
“Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu hl. m. Prahy nebo městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; doložku podepisují 2 členové zastupitelstva hl. m. Prahy nebo městské části, které tím příslušné zastupitelstvo pověřilo.”

II. p o v ě ř u j e
dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu tyto členy zastupitelstva:
starosta:
Milan Český
zástupci starosty:
Michal Kucián
Milena Kozumplíková
Jan Plíva
Ing. Daniel Reisiegel
MUDr. Marek Zeman

Milan Č e s k ý
starosta městské části