Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 473

ke změně plánu VHČ za oblast nemovitostí spravovaných SKM Praha 3, a. s.

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
navýšení výnosů VHČ za oblast nemovitostí spravovaných SKM Praha 3, a. s. z 300 693 tis. Kč na 306 767 tis. Kč a navýšení nákladů na VHČ za oblast nemovitostí spravovaných SKM Praha 3, a. s. z 264 604 tis. Kč na 273 678 tis. Kč dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. provést úpravu plánu VHČ

Milan Č e s k ý
starosta městské části