Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 472

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 440 ze dne 19. 3. 2002 ke zrušení příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva městské části č. 440 ze dne 19. 3. 2002 v bodě I. takto: termín ke dni 30. 6. 2002 bude nahrazen termínem ke dni 31. 12. 2002

Milan Č e s k ý
starosta městské části