Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 469

ke změně účelu použití peněžního daru z roku 2001

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
žádost ředitele Výtvarné školy Václava Hollara xxxxxxxxxx o změnu účelu použití peněžního daru z roku 2001, který byl poskytnut na základě usnesení Zastupitelstva městské části č. 264 ze dne 29. 3. 2001 k dokončení ateliérů

II. s o u h l a s í
se změnou použití části peněžního daru z roku 2001 Výtvarné škole Václava Hollara (darovací smlouva č. 512/01) ve výši 172 863,10 Kč z finančního příspěvku na dokončení ateliérů na finanční příspěvek na realizaci výtvarného festivalu mladých umělců “Junior”, který bude realizován v roce 2002

III. u k l á d á
1. tajemníkovi Výboru Zastupitelstva městské části pro správu grantového a podpůrného fondu M. č. Praha 3

1. 1. zajistit realizaci usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části