Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 468

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního na základě předložených požadavků
1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, I. interní klinika, xxxxxxxxxx
- lékařský přístroj - gastroskop 80 000 Kč
2. ARMÁDA SPÁSY, Azylový dům, Praha 7, Tusarova 60
- 100 000 Kč
3. NADĚJE, Praha 2, Varšavská 37
- 50 000 Kč

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. zajistit realizaci bodu I., 1., 2., 3. tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části