Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 467

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 a poskytnutí nenávratné půjčky - daru

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
1. poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. poskytnutí nenávratné půjčky - daru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. připravit příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milan Č e s k ý
starosta městské části