Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 443

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 na úhradu projektových podkladů

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
poskytnutí finančních prostředků ve výši 500 000 Kč na úhradu “Lokalizační studie na vybrané lokality pro realizaci veřejných hromadných garáží na území Městské části Praha 3” čerpané podle pravidel z účelového fondu obnovy a rozvoje

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. provést úhradu z prostředků fondu obnovy a rozvoje
2. Radě městské části

2. 1. zadat vypracování lokalizační studie na lokality doporučené Výborem zastupitelstva pro územní rozvoj

Milan Č e s k ý
starosta městské části