Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 442

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 - poskytnutí daru

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj na poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč pro TJ Sokol Žižkov I. na rekonstrukci objektu Koněvova 19/929

II. s c h v a l u j e
poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč pro TJ Sokol Žižkov I. na rekonstrukci objektu Koněvova 19/929

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. připravit darovací smlouvu s vlastníkem domu
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2. 1. podepsat darovací smlouvu s vlastníkem domu

Milan Č e s k ý
starosta městské části