Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 441

ke změně účelového peněžního fondu Městské části Praha 3 “fond obnovy”

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
1. změnu názvu účelového peněžního fondu Městské části Praha 3 “fond obnovy” na “fond obnovy a rozvoje”
2. změnu tohoto účelového peněžního fondu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části