Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 436

k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části na volební období 2002 - 2006

Zastupitelstvo městské části

I.  s t a n o v í
počet členů Zastupitelstva městské části pro volební období 2002 - 2006 na 36 členů

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS

1. 1. oznámit stanovený počet členů Zastupitelstva městské části pro volební období 2002 - 2006 způsobem v místě obvyklým, nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení

Milan Č e s k ý
starosta městské části