Podané interpelace na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 15. 5. 2018

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. M.Stropnický Žádost o poskytnutí dopisu z podzimu 2016 ve věci privatizace. J. Materna 14. 6. 2018
2. S. Škapová Žádost o poskytnutí cen bytů - znalecké posudky. J. Materna 14. 6. 2018
3. S. Škapová Ráda bych interpelovala paní Sukovou. Jistě si pamatujete, že ředitel Základní školy Jiřího z Poděbrad pan Šoukal v minulosti vybral peníze od rodičů za plavání, ač plavání bylo součástí školního vzdělávacího programu. Peníze na toto plavání dostával od Ministerstva školství. Česká školní inspekce to zjistila a chtěla po něm nápravné opatření. Jako nápravu udělal to, že žákům 1. stupně plavání zrušil a slíbil, že budou plavat další školní rok. Protože žáci druhých a třetích tříd chodí plavat do plaveckého bazénu v Riegrových sadech, což je pro děti této základní školy docházkovou chůzí dostupné, zda víte o tom nebo zda jste se o to přičinila, jestli pan ředitel nebo jeho zástupce učinil kroky k tomu, že by zamluvil plavání pro tyto žáky právě v bazénu v Riegrových sadech? Můj druhý dotaz je, zda původní ředitel pan Šoukal na škole zůstává, zda mu bylo nabídnuto jiné pracovní zařazení, jaké, a zda je přijal. Rovněž by mě zajímalo, zda má ambice stát se zástupcem ředitele J. Suková 14. 6. 2018
4. S. Škapová Máte informaci, jak volba skutečně proběhla? Pokud nevíte, proč jste nevyužili zákonných možností? To platí i v případě školské rady. Dále by mě zajímalo, proč nebyli k jednání komise přizváni další odborníci  poradním hlasem? Je to poměrně nepochopitelné, neboť konkurzní řízení je ve vyhlášce koncipováno tak, aby zajistilo poměrně širokou účast všech zainteresovaných stran na výběr ředitele, tedy umožňuje i účast odborníků. Spektrum členů komise má odrážet odborný i demokratický charakter konkurzního řízení a podporovat transparentnost celého procesu výběru nového ředitele. Obsazení komise konkrétními osobami je věcí zřizovatel. Právě zřizovatel by měl dbát na legální a transparentní výběr spojený se zárukou odborného vyjádření odborníků. Jinak řízení může vyvolávat námitky podujatosti. Zvláště pak, když přihlédneme k situaci, že ani zřizovatel, tedy městská část, tedy ani vy, paní Suková, jste před koncem funkčního období pana ředitele Šoukala nevyhlásili na vedoucí pracovní místo ředitele školy konkurs a tuto možnost vám zákon dává, ale byli jste nuceni je vyhlásit, neboť návrh na konkurs podala školské rada. Ze zákona jste museli konkurs vyhlásit.  J. Suková 14. 6. 2018