přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
S. Škapová Dámy a pánové, ráda bych se zeptala, jestli budou sníženy peněžní prostředky i pro dotace, které jsou mimo vyhlášené dotační programy, nebo tam zůstává finanční částka stejná? To je první dotaz. Druhý dotaz. Jestliže se nevyčerpají finanční prostředky v této oblasti, budou se někam převádět, nebo ne?  J. Materna 27.9.2016
M. Chmelová Mám dotaz k bodu 14. Rozumím tomu, že se navyšuje ve zřizovací listině majetek Mateřské školy Na Vrcholu. Mohla bych dostat konkrétnější informaci? V důvodové zprávě se uvádí, že je to z důvodu prodeje pozemku lékárně Na Chmelnici a bylo nutné vystavět plot mezi touto a sousední parcelou. Pamatuji si, že jsme tady hlasovali o prodeji tohoto pozemku. Můj dotaz zní: proč nestavěla plot lékárna? Prodali jsme pozemek lékárně a ještě za 1,2 mil. jsme stavěli plot? Můžete mi zopakovat, za kolik jsme pozemek prodali?  A. Bellu 7.10.2016
T. Sunegha Chtěl bych se zeptat každého jednotlivého člena rady – nebudu interpelovat každého zvlášť podle jejich gesce. Jaké jsou důvody k tomu, že z dnes vyhlášených dotačních programů nejsou vyloučeni podnikající fyzické a právnické osoby? V. Hujová, A. Bellu, J. Materna, D. Gregor, J. Suková

27.9.2016

7.10.2016

17.10.2016

18.10.2016

M. Chmelová Mám dva praktické dotazy, druhý je na kol. Vítkovskou ve věci parkovacích zón. Otevřela jsem si Radniční noviny, prostudovala jsem web a budu se ptát za občany z jarovské nové zóny. Na Jarově jsou vyznačeny dvě barvy parkovacích zón – modrá a bílá přerušovaná. Přesto se v materiálech i v článku Radničních novin uvádí barev víc. Nejde mi o barevnost, ale o funkčnost. Definice oranžové zóny zakládá návštěvnický režim přes víkend, zatímco všechny značky na smíšenou zónu, která je na Jarově označena bílou přerušovanou čárou, označuji, že jediný návštěvnický režim je ve všední den od 6 hodin ráno do 8 hodin a žádný jiný. Občané se ptají: když jim přijede návštěva přes víkend, což zakládá oranžová zóna, že přes víkend tam návštěva může parkovat, tak to tam označené není a není to tam ani napsané. Když přijede návštěva, musí vždycky platit, protože zatím je to tam takto napsané. L. Vítkovská 6.10.2016
O. Rut Měl bych interpelaci na kol. Vítkovskou ohledně situace s rekonstrukcí ulici Husitská, Koněvova. Přibližně před rokem se na úrovni náměstků primátorky Stropnického a Dolínka řešilo, jak postupovat dál. Jsme v situaci, kdy je vydáno platné územní rozhodnutí a před rokem se seznalo, že řešení, které je zakotveno v územním rozhodnutí, není ideální co do podoby veřejného prostoru a co do podmínky pro pěší dopravu. Proto vzniklo zadání pro Prahu 3, podle kterého měla Praha 3 pořídit studii úprav kultivace územního rozhodnutí. K tomu skutečně došlo. Byla zadána studie za 2 mil. Kč (!), za tuto částku byla pořízena, byla představena v lednu tohoto roku a projednána poté s veřejností, zveřejněna na webových stránkách a finálně odevzdána v červnu tohoto roku. Městská část studii převzala a nyní na jednání minulý týden u kol. Vítkovské, kde byli všichni zúčastnění partneři včetně TSK, architektů samotných, zástupců hl. města a Institutu plánování a rozvoje, se konstatovalo, že studie není v souladu s územním rozhodnutím. TSK podle vyjádření pana Kalouse, kompetentní odpovědné osoby, před rokem dostala pokyn, aby zastavila projektovou přípravu. Znamená to, že se na TSK od minulého roku nedělo nic.Stav je takový, že TSK čeká na studii od městské části, na jejichž podkladech by mohlo zadat dokumentaci pro stavební povolení. Studie je, ale je v rozporu s územním rozhodnutím, takže je nepoužitelná.Uběhl rok, jsme skoro na začátku, utratili jsme 2 mil. Kč. Ve veřejném projednání byla projednána verze studie, která je nerealizovatelná. Výsledná podoba studie nebyla ani zveřejněna na webových stránkách k tomu určených, takže veřejnost se nedozvěděla o tom, jak byly zapracovány její podněty a připomínky, což nezakládá dobré podmínky pro další participační procesy a motivaci lidí se jich účastnit. V tomto příspěvku jsem chtěl upozornit všechny zastupitele na tuto situaci, protože je závažná a zeptat se kol. Vítkovské, jaké plánuje v tomto další kroky.  L. Vítkovská 6.10.2016
L. Haupt Rád bych požádal o podrobnější informace týkající se průběhu oslovení, způsobu a procesu hodnocení příslušných podkladů ve věci urbanistické studie Vrchu sv. Kříže. Jsou to informace, které jsou uvedeny na webu, ze zasedání rady nejsou podrobné.  J. Materna 14.10.2016
M. Žaloudek (občan) Mám interpelaci na paní starostu k tomu, na co se ptal už zastupitel Haupt, ale otázky mám podrobnější. Pokud se týká revitalizace Vrchu sv. Kříže, tak už se přes zákon 106 ptala i Transparence International. Díval jsem se na odpovědi, ale přišly mi neuspokojivé. Mám k tomu ještě doplňující otázky. Jedná se o usnesení rady myslím z května, které rozhodlo o revitalizaci vrchu Vítkova a pověřilo paní starostku podepsáním smlouvy s panem arch. Pleskotem. Chtěl jsem se zeptat na výběrové řízení, které se konalo a proč do něj byly pozvány dvě firmy, jedna se jmenuje shodou okolností A-plus, druhá B-plus. Chtěl jsem se zeptat, na základě čeho byly tyto firmy vybrány? Radnice už na to odpovídala – na základě zkušeností a vědomostí o činnosti těchto firem. Chci se zeptat, na základě kterých dosavadních zkušeností a na základě kterých vědomostí o činnostech těchto firem. Pokud mám informace, tyto firmy nic takového nenavrhovaly. Dále jsem se chtěl zeptat, jak se došlo k předpokládané ceně zakázky, která byla 1,2 mil. Kč a čirou náhodou se shodovala s cenou, kterou pan Pleskot také navrhl. Jak se k této částce došlo? Odpověď už také na to jednou byla – že zakázka byla srovnána se zakázkami obdobného předmětu plnění. S kterými zakázkami obdobného předmětu plnění? Která revitalizace městské části tohoto rozsahu se dělala za takovou podobnou částku? Podle mne je částka přibližně pětkrát větší než by měla být. Dále se chci zeptat, jaká je předpokládaná výše investice do této revitalizace, která se plánuje v následujících letech či desetiletích? Udělal jsem si cvičný výpočet podle tabulek ČKA a vyšlo mi to na 70 – 80 mil. Nepředpokládám, že tolik se plánuje do revitalizace investovat. Má to být 5 mil., 10, 20 nebo 100 mil.? Dále se chci zeptat, kdy bude prezentovaná rozpracovanost studie, kterou pan Pleskot zpracoval? Kdo jiný kromě paní starostky bude vědět, jak práce postupují, např. výbor nebo – nedej bože – veřejnost? Dále mám doplňující otázku, jestli považujete za správné, aby se architekt v tak významné oblasti vybíral za nejnižší cenu. Kdybychom si jako Strana zelených zakázky všimli včas, mohli jsme se do ní přihlásit také, nebylo nutné předložit reference ani cokoli podobného. Je nejnižší cena to nejlepší? J. Materna 10.10.2016