Podané interpelace na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 22. 12. 2015

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. M. Stropnický Požádal bych vás, pane tajemníku, zda byste mohl do 30 dnů dát přehled o čerpání  náhrad za r. 2015 v tabulce členů zastupitelstva. (str. 9) P. Fišer 15.1.2016
2. M. Stropnický Akční plán - Záměr 22 – vybudování nového schodiště a rampy, Lipanská. Zajímalo by mě, co na tom má stát tolik peněz? Návrh známe, realizaci podporujeme, bude pomník, okolo bude rekonstruováno, ale je tady 13 mil. Zajímalo by mě, co na těch šesti schodech, které tam jsou, bude stát 13 mil.? Bod 53 je rozšíření informačního centra. Chápu, že se snaží jít ve šlépějích kulturního centra Vozovna, které bylo zprovozněno, když je něco v přízemí a areál má ještě suterén, tak je třeba suterén také zpřístupnit a také otevřít. Myslím si, že to v tomto případě není vhodné. Nebytový prostor jsem navštívil, prostory nejsou příliš velké. (str.20) A. Bellu 18.1.2016
3. L. Haupt Akční plán - Ke kartě č. 18 – k úpravě parku Parukářka, psí hřiště atd., a ke kartě č. 5 – obnova cestní sítě ve východní části parku Parukářka. Nevím, jestli je to spíše dotaz na akční plán nebo do diskuse k rozpočtu, ale těžko se mi našla vazba mezi částkami, které jsou uvedeny v kartách těchto bodů a potom v samotném rozpočtu. Byl bych rád, jestli by mi na zastupitelstvu buď v tomto bodě, nebo v následujícím bodu o rozpočtu bylo odpovězeno, kde to najdu. Částky jsou buď jiné, nebo se v tom nevyznám. Rád bych zdůvodnění ke kartě č. 15 ohledně sauny v ZŠ V Zahrádkách. V r. 2016 se plánuje vestavba sauny. Nejsem proti tomu, ale z karty nelze úplně vyčíst, proč je tam sauna potřeba, když jsme teď jednu rušili v MŠ Buková. Dále bych se rád zeptal k bodu č. 26, což je cyklogenerel. Tady se píše, že v r. 2014 bude potřeba aktualizovat akční plán pro následující období. Mám pocit, že se blížíme k r. 2016, a tady jsou výdaje na to určené až pro r. 2017, a přitom doba realizace je 2016. (str. 20-21) A. Bellu, J. Materna 18.1.2016
Příloha 1
4. L. Zachariášová Dále jsem se chtěla zeptat ke kartě č. 14. Objevuje se tam školka Buková. Všimla jsem si, že jsme stále ještě neupustili od zřizování zařízení jeselského typu, bohužel. Chtěla jsem se zeptat, na co v předpokladu na r. 2016 je těch 7 mil.? Je počítáno i s ostrahou objektu atd.? (str.21) I. Holeček 21.1.2016
5. T. Mikeska Navíc si myslím, že pan místostarosta Materna nehovoří pravdu, že v letošním roce byly sníženy běžné výdaje. Paní Lenka Sajfrtová mi poslala materiál, kde jsem se podivil nad tím, že pokud jsme měli k dispozici na finančním výboru čerpání rozpočtu za tři čtvrtletí, podivil jsem se nad tím, že běžné výdaje byly přečerpány za 3. čtvrtletí proti rozpočtu o 92 mil. Dostal jsem tabulku, kde je to vysvětleno. Je tam navýšení běžných výdajů, z hl. města, ze státního rozpočtu, EU, zapojení zůstatku minulých let, to znamená finanční vypořádání atd., ale je tam 15191 tis. – úpravy rozpočtu, přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje. To mě šokovalo, že 15 mil. bylo přesunuto na běžné výdaje v průběhu roku. (str. 28) J. Materna 11.1.2016
Příloha 1
6. P. Ambrož Rozpočet - projektová příprava - Budeme dělat nějakou velkou bytovou výstavbu, že potřebujeme 7 mil. Kč na projektovou přípravu pro příští roky? Chtěl bych se také zeptat na solnou jeskyni. Když se projednávala Buková, vznikla tady negace z vedení radnice vůči tomu, jak na začátku 90. let tehdejší vedení radnice vymyslelo zdravotnický program v Mateřské škole Buková, že to není v souladu s legislativou atd. Bude toto v souladu s legislativou? Když solné jeskyně ve skutečných jeskyních začínaly, byl u toho zdravotnický personál. Zajímalo by mě, je-li tato záležitost předem projednaná, abychom za pět let neslyšeli, že to tak není. (str. 33-34) I. Holeček 22.1.2016
7. M. Stropnický Dále bych se zeptal na management plán UNESCO, etapa 4. Kolik etap pan Vavřík, člen sociální demokracie, ještě připravuje? S UNESCO se tady neděje nic jiného než že pan Vavřík pořád dělá nějaké etapy management plánu. Na Nákladové nádraží máme jeden management plán a docela to tam postupuje, na rozdíl od UNESCO na Jiřáku. Zajímalo by mě, kolik peněz a kolik etap nás ještě od pana Vavříka čeká? Prosím raději písemnou odpověď. (str. 34) V. Hujová 20.1.2016
8. M. Chmelová V rozpočtu na str. 53, komentář ke kapitálovým výdajům na r. 2016, jsou to výdaje v odboru informatiky – možná se dívám do špatných kolonek, ale pokud vím, řeší se problematika nových webových stránek městské části. Vím, že se o tom diskutovalo i na komisi, a my v rozpočtu nepočítáme s žádnou částkou na nové webové stránky? Kde eventuálně tuto položku najdu? (str. 35) M. Papež 21.1.2016
9. M. Stropnický Jak bude městská část nakládat s tímto poměrně velkým množstvím bytů, které bude v domech vlastnit i nadále? (str. 41) M. Benešová 18.1.2016
10. H. Ganická Dotaz se týká toho, jak je to s individuálními žádostmi. Jak na výboru pro dotační politiku, tak na zastupitelstvu zaznělo z úst pana Materny, že individuální žádosti je možné nadále podávat, tak proč je důvodem neposkytnutí dotace změna pravidel, která se tohoto vůbec netýká? (str. 46) J. Materna 11.1.2016
11. S. Škapová Jak je možné, když v závěru materiálu uvádíte: Vyjádření likvidátora a právní analýza Advokátní kanceláře Vladimíra Pelce doporučuje, aby se s vyplacením likvidačního zůstatku ustoupilo, a to minimálně do doby, než budou objasněny sporné skutečnosti. Ptám se: už jsou objasněny? To, že komise pro vedlejší hospodářskou činnost doporučila to zrušit, kolik je tam odborníků? Znamená to, že komise vám něco doporučila, a vy jdete proti doporučení odborníků, což je likvidátor a advokátní kancelář? (str.48) I. Holeček 21.1.2016
12. H. Horstová (občan) 1. Proč se komise pro vedlejší hospodářskou činnost neschází dle navržených termínů a proč jsou zápisy z jednání uveřejněny až s několikaměsíčním zpožděním na internetu? Občan se následně ani nedoví, zda komise zasedala či ne. 2. Proč komise a rada rozhoduje o přidělení garážových stání mimo výběrové řízení u různých osob zcela jinak, při stejném složení a při stejném zasedání? Jednomu občanovi vyhoví a jinému doporučí se přihlásit do výběrového řízení. Obě žadatelky měly stejný důvod, a to že trvale bydlí v docházkové vzdálenosti do 30 m od garáží. Jsou na území městské části dvě kategorie trvale bydlících občanů? 3. Proč je levnější získat garážové stání ve vlastnictví MČ Praha 3 mimo výběrové řízení? Ceny mimo výběrové řízení by měly být vyšší, respektive by měly kopírovat nejvyšší nabídku dle posledních známých nabídek při výběrovém řízení. Dle bodu 2, 3 a 4 se nabízí domněnka, že se zde může jednat o korupční jednání nebo minimálně o zvýhodňování určitých osob. 4. Jak je možné, že stávající nájemce garážového stání nabídne komisi a radě změnu nájemce garážového stání, se kterým evidentně nemá nic společného a je tomuto přenechání pouze za 1000 Kč měsíčně vyhověno? Neměl by se nový nájemce přihlásit do výběrového řízení stejně jako ostatní občané? Písemnost s nesouhlasem zaslaná dne 1. 12. 2015 na odbor bytů a nebytových prostor a na radu MČ Praha 3. 5. Proč se rada MČ nezabývá odvoláním občanů proti doporučení komise pro vedlejší hospodářskou činnost, respektive proč paní starostka Hujová podané odvolání ani radě nepředá k projednání, i když je písemnost adresována radě MČ Prahy 3, předá odvolání pouze na odbor bytů a nebytových prostor? Proč nebylo na písemnost ze dne 2. 11. a 1. 12. 2015 odpovězeno a ani jsem nenalezla na stránkách městské části informaci, že by se těmito písemnostmi kdokoli zabýval? To za radu rozhodují a řídí ji úředníci městské části a ne volení zástupci? Prosím o odpověď na zastupitelstvu dne 22. 12. 2015 a zároveň o písemnou odpověď u bodů, které nemohou být zodpovězeny ihned na adresu výše uvedenou nebo do datové schránky. Prosím o odpověď na zastupitelstvu dne 22. 12. 2015 a zároveň o písemnou odpověď u bodů, které nemohou být zodpovězeny ihned na adresu výše uvedenou nebo do datové schránky. (str. 60) L. Vítkovská 13.1.2016
13. P. Lepáček (občan) Zastupuji nájemníky bytu č. 19 na adrese Vinohradská 2370.Proč městská část na tento zákonný přechod nájmu nepohlíží stejně a neaplikuje stejný postup jako aplikovala v jiném případě, kdy bylo řečeno, že u nájemců, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu, se bude aplikovat ustanovení o přechodu nájmů? Jednalo se o věc, kdy rada předkládala zastupitelstvu, aby schválilo výjimku. V tomto případě stejný systém, opět přechod, opět nějaké zákonné důvody, ale městská část se k tomu staví odlišně než jak už jednou rozhodovala. (str. 60- 61) J. Materna 21.1.2016
14. S. Škapová Především bych chtěla požádat pana Maternu, aby mi písemně odpověděl. Jaká je celková výše finančních prostředků, která byla vynaložena v souvislosti s fúzí akciových společností, která byla vynaložena v souvislosti s likvidací Správy zbytkového majetku, a to včetně detailu jednotlivých smluv? (str.69) J. Materna 6.1.2016
15. S. Škapová Za druhé bych chtěla požádat paní starostku, aby mi odpověděla, jaké má plány s nám. Jiřího z Poděbrad. Pokud si vzpomínám, v létě občanům Vinohrad slíbila, že se investovat bude na spodním Žižkově, ale podle toho, že 16. prosince bylo ústní projednání územního rozhodnutí, tak to vypadá, že nějaké plány má. Mohla by nás s těmito plány seznámit? (str. 69) V. Hujová 20.1.2016
Příloha 1
Příloha 2
16. O. Rut Rád bych se zeptal v souvislosti s usnesením rady o dalších krocích s Bukovou na subjekt IPR PRO s. r. o., který vytvořil analýzu. Otázky:Kdo vybral tento subjekt a proč? Subjekt je ze Vsetína. Když se podíváte na jejich internetové stránky, poslední reference o stavebních projektech mají z r. 2007. Další otázka: kolik stálo vyhotovení posudku, který pokládám za nedostatečný nebo „odfláknutý“ a každopádně nás neposouvá co s Bukovou nikam dál. V souvislosti s tím bych požádal o podklad, který byl poskytnut zpracovatelům studie, a sice bourací práce objektu Buková 25/18, Praha 3, z června 2015. Prosím v elektronické podobě. (str. 78) I. Holeček 21.1.2016
17. O. Rut Další dotaz je, abych dostal od kompetentního člena rady seznam volných bytů, kterými městská část k dnešnímu dni disponuje a seznam rekonstruovaných bytů dle standardu definovaného radou MČ v minulém roce, včetně vyčíslení nákladů na každý jednotlivý rekonstruovaný byt. (str. 78)  D. Gregor 12.1.2016
Příloha 1
Příloha 2
18. L. Říhová Vážená a milá paní starostka, chtěla bych vás na závěr r. 2015 požádat, abyste nám konečně prozradila důvod, proč navzdory všem logickým důvodům, legislativním a dalším argumentům likvidujete školku Buková, jejíž rekonstrukce by stála pětinu nákladů plánovaných na nový objekt pro dětskou skupinu. (str. 78) V. Hujová 20.1.2016
19. T. Sunegha Dotaz na mobilní aplikaci a kartu občana - zda je nějaká alternativa pro neinternetové uživatele. M. Papež 21.1.2016

Galerie