Podané interpelace na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 22. 9. 2015

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1 M. Stropnický Kolik bytových jednotek je v tuto chvíli obsazeno v objektu Husitská 74, kolik bytových jednotek je neobsazeno, kolik nebytových jednotek je neobsazeno, kolik činí na m2 z budovy podíl těch, kteří jsou tady odhlasovávání k odprodeji. Jinými slovy – jaký podíl zůstane městské části poté, jestliže využijí všichni navržení své právo a byt si koupí? Kolik tam zbude městské části metrů? J. Materna 24.9.2015
2 F. Neusser, M. Stropnický, O. Rut Interpelace na pana radního Holečka, který není přítomen, prosím o odpověď do 30 dnů. Týká se to mého odvolání z dozorčí rady, na kterém se rada minulý týden usnesla.Rád bych se podíval na právní stanovisko pana radního Holečka I. Holeček 7.10.2015
3 S. Škapová Ráda bych požádala odpovědnou osobu za dotační politiku, aby mi zaslala konkrétní vyjádření k tomu, že skutečně v žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu MČ Praha 3 lze najít prohlášení o podpoře de minimis. Nenašla jsme to tam.  J. Materna 9.10.2015
4 O. Rut Další interpelace se týká bývalé Mateřské školky Buková. S šokem jsem zjistil, že městská část platí více než sto tisíc korun měsíčně za ostrahu tohoto objektu. Věnovali jsme se tomu naposled na červnovém zastupitelstvu. Chtěl bych se zeptat, jaké konkrétní kroky byly provedeny směrem k přípravě rekonstrukce stávajícího objektu nebo k výstavbě nového objektu. Které konkrétní kroky to jsou?  P. Fišer 22.10.2015
5 O. Rut Další interpelace se týká vzdělávání zaměstnanců Úřadu MČ. Další kuriozitou, kterou jsme objevil v centrálním registru smluv a objednávek, jsou kurzy spisovné češtiny, které byly povinně naordinovány všem zaměstnancům radnice za cenu 200 tisíc korun. Domnívám se, že je to cena předražená. V této souvislosti bych rád vyzval, aby tyto kurzy nebyly realizovány a rád bych požádal o informace pravděpodobně tajemníka. Předpokládám, že pod něho spadá vzdělávání a personalistika na úřadu. Prosím informaci o ostatních vzdělávacích programech, které jsou v letošním roce objednány nebo které běží a za jaké ceny jsou provozovány.  P. Fišer 6.10.2015
6 O. Rut O dalším jsem se již zmiňoval v minulých interpelacích, ale s odpovědí, které se mi dostalo, nejsem spokojen. Týká se to registru a zveřejňování objednávek. Případ ostrahy v Bukové ulici a kursů spisovné češtiny ukázal, že zveřejňování objednávek je poměrně šikovný nástroj. V současnosti jsou objednávky podle příslušného nařízení tajemníka úřadu zveřejňovány ve chvíli jejich proplacení, nikoli v momentu jejich vystavení. U smluv je to naopak, podle mého pohledu správně, jsou vystavovány v momentu uzavření smlouvy. Dostalo se mi odpovědi, že u objednávek je to jinak, protože nevíme, zda budou nebo nebudou plněny. To platí u většiny smluv, uzavírá se řada smluv a není jistota, zda budou nebo nebudou plněny. Z mého pohledu tento argument není relevantní, a proto bych požádal ještě jednou o písemnou odpověď na otázku, zda zveřejňování objednávek ve fázi vystavení brání nějaké právní nebo technické překážky a které to konkrétně jsou.  M. Papež, I. Holeček 7.10.2015
7 M. Stropnický Požádal bych o soupis stížností, případně o stížnosti samé - Klinika V. Hujová 19.10.2015
8 P. Ambrož V létě jsme byl na Kauze 3 o Parukářce, konalo se to přímo na místě. Byl tam pan Bellu a paní Vítkovská jako zástupci starostky. Oba určitě dobře slyšeli, když nájemce restaurace přiznal, že tam koná neohlášené koncerty. Zajímalo by mě, co především pan Bellu v té věci vykonal. Myslím si, že je to závažný přestupek. A. Bellu 14.10.2015
9 M. Stropnický Pro příští zastupitelstvo bych požádal o přehled účasti na komisích a výborech za první rok po volbách, abychom měli přehled o tom, jak se schází komise a výbory a jak docházejí jednotliví členové.  P. Fišer bude připraveno na příští zasedání ZMČ
10 M. Stropnický Další dotaz se týká privatizace. Obrací se na mne občané z Viklefovy 22. Je tam nějaký posun?  J. Materna 24.9.2015
11 T. Štampach Tyto 4 významné veřejné zakázky administrují externí společnosti, prosím o uvedení, jakou finanční částku těmto externím dodavatelům MČ Praha 3 zaplatí za poskytnuté služby v oblasti administrace těchto významných veřejných zakázek. Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce osoba s autorizací ČKAIT (architekt, inženýr či technik). U těchto 4 zakázek je příslušnou osobou s autorizací pan Lumír Kotal. Jelikož se dle mého názoru nejedná o zaměstnance Úřadu MČ Praha 3, tak na základě čeho byl pan Kotal vybrán jako člen komisí? A dále, pokud je panu Kotalovi za účast v komisích vyplácena odměna, tak v jaké výši. I. Holeček 27.10.2015

Galerie