Podané interpelace na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, konaného dne 18. 3. 2014

  přednesl člen ZMČ obsah   vyřízeno dne
1. Mgr. A. Hronová, Ing. P. Sladkovský V důvodové zprávě není v jednotlivých položkách uvedeno, pro kolik klientů z Prahy 3 jsou příspěvky. Žádala bych materiál doplnit. (str.30) M. Oubrechtová 16.4.2014
2. Ing. P. Sladkovský Mám dotaz možná ne tolik akutní, ale z hlediska systémového důležitý. Z materiálu nevyčtu, za jakých okolností došlo ke vzniku opožděné úhrady. Umím si představit, že nastaly nějaké okolnosti, pro které je dobře jednat o prominutí, ale aby se to nestalo precedentem obecně, že když někdo bude platit pozdě, budeme mu promíjet. Prosím o vysvětlení ať členů komise nebo místostarosty, jestli mají informaci, jak taková situace nastala. Součet, který promíjíme, je mi jasný, ale kolik z toho, co uhradí, je příjem městské části? Znamená to odečíst od toho platby, které jdou za exekutorem a za dalšími z titulu práva vzniklých plateb. Dvě věci: jednak vysvětlení, jednak kolik z oprávněných pohledávek bude skutečný příjem městské části.  (str.33) PHDr. M. Stropnický 16.4.2014
3. Mgr. J. Matušek Harmonogram převodu agend ze škol na jediného dodavatele služeb, materiálně technické zabezpečení na straně tohoto dodavatele, personálně odborné zabezpečení agend na straně jediného dodavatele, určení platebního místa, kdo bude platit, to znamená jak bude dodržen zejména zákon 320 o finanční kontrole, vymezení činnosti a odpovědnosti škol a jediného dodavatele služeb. V neposlední řadě očekávám, že tam uvedete i očekávané přínosy tohoto kroku, když k tomu radnice přistoupila. (str.43) Ing. J. Heller 16.4.2014
4. Bc. O. Pecha Projekt Nákl. nádr. - Rozpočet projektu a to, jakým způsobem městská část participuje, je velmi vágní a čísla trochu nesedí. Nejsou tam uvedeny i náklady, které na to dávají ostatní organizace vlastněné městskou částí Praha 3. Prosím, abychom to dostali písemně, aby byl rozpočet rozporcován tak, aby tam nebyl jen příspěvek městské části 1,9 s tím, že některé částky tam nejsou uvedeny vůbec. Prosím, aby rozpočet byl předložen relevantním způsobem členům zastupitelstva k informaci. (str.46) PHDr. M. Stropnický 16.4.2014
5. Ing. P. Sladkovský, Bc. O. Pecha Mám dotaz na vedoucího odboru vnějších vztahů. Na redakční radě jsme se dozvěděli, že byla vypovězena smlouva s původním partnerem R-media na distribuci Radničních novin. V této souvislosti mám dotaz v tom smyslu, zda byla naplněna ustanovení článku smlouvy, to znamená, zda byla uplatněna smluvní pokuta nebo sankce 15 tisíc za nedodržení a jakým způsobem bylo smlouva vypovězena. (str.47) Mgr.T.  Čekal 15.4.2014
6. Ing. R. Rubík V průběhu listopadu jsem dostal oficiální pozvánku na veřejnou schůzi občanů ohledně Viktorie Žižkov. Když jsem dorazil do tohoto sálu, kterému jste předsedala, s údivem jsem zjistil, že se jedná o setkání fanoušků Viktorie Žižkov, což bylo oficiálně na plakátu, který tady visel. Proto se chci zeptat: kolik koho tato legrace stála? Kdo to svolával a za jakým účelem?
 Druhá věc. Protože se dnes hovořilo o nějaké správní žalobě, zajímalo by mě, kolik je v současné době proti radnici vedeno žalob a kolik žalob sama radnice v současné době vede, předmět jednání? (str.48)
Ing. V. Hujová 17.4.2014
7. MUDr. J. Jungwirth Resuscitační zařízení - pokud je to v majetku městské části, měli bychom pamatovat na to, že je třeba pravidelná údržba, bezpečnostně technická kontrola atd. Zajímalo by mě, která firma to bude dělat, zda toto bylo vysoutěženo a zda na to bylo pamatováno. Prosím o písemnou odpověď, jestli je to zajištěno a jakou firmou. (str.48) Ing. V. Hujová 17.4.2014
8. MUDr. J. Jungwirth Pamatujete si, jak jsme tady říkali, že u kumulace prostředků na fondu, který vznikne v rámci rozpočtu městské části, se jedná o prostředky, které bude muset městská část spravovat – bude to těch 5 – 10 %. Ptal jsem se, je tam zhruba 12 milionů. Upozorňoval jsem, že si fond nemůže dlouhodobě hodnotu udržet, pokud tam peníze budou ležet nebo pokud se s ním bude zacházet obvyklým způsobem. Poukazoval jsem na to, že stát je špatný hospodář a nemůže s penězi hospodařit tak, jak by s nimi hospodařil podnikatel. Říkal jsem, že peníze hodnotu ztratí. Chci se zeptat, jestli jsme si vědomi, jakou hodnotu ztratily peníze, které máme na tomto fondu, po opatření, které provedla koncem roku rada České národní banky? (str.48) Ing. J. Heller 16.4.2014
9. T. Kalousek Pro upřesnění. U daru pro Židovskou obec v Praze je napsáno záchrana havarijního stavu 345 náhrobků. Jinými slovy – je to půl milionu dohromady na pořízení projektové dokumentace a na záchranu 345 kusů náhrobků. Víte rozpočty těchto jednotlivých akcí, nebo se držíme toho, že je to zhruba 50 % celkové částky? (str.28) Mgr. O. Rut 16.4.2014
10. Ing. P. Sladkovský Jelikož nejsem členem výboru pro územní rozvoj, chci se zeptat, jaký je celkový rozpočet této rekonstrukce? Je pozemek pod touto lávkou také v majetku TJ Sokola Žižkov I? (str.28) Mgr. O. Rut 16.4.2014