Podané interpelace na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, konaného dne 25. 9. 2013

  přednesl člen ZMČ obsah   vyřízeno dne
1. Ing. J. Srb Chtěl bych požádat příslušného místostarostu a vedoucího odboru: ve smlouvě v bodu 6 se uvádí – poskytovatel se zavazuje předložit zadavateli po skončení akce ucelený materiál o propagaci zadavatele, kterým bude zpráva o mediálním zhodnocení akce a fotodokumentace na CD.Prosím o dodání zprávy o mediálním zhodnocení akce a o fotodokumentaci na CD. (str.2) Ing. J. Heller (materiál dostanou všichni zastup.) 16.10.2013
2. Ing. R. Rubík Jakým způsobem bylo vyúčtováno těch 80 tisíc? Jestliže se v důvodové zprávě dočítám, že „proto tyto poskytnuté finanční prostředky budou poskytnuty do rozpočtu MČ 3 ve prospěch výdajů tohoto odboru“, který údajně tuto smlouvu zajišťoval, tak chci vědět, proč dostali celých 80 tisíc ve svůj prospěch a nebyly vyúčtovány výdaje, které snad prokazatelně na tuto akci vynaložili. (str.2) Ing. J. Heller 23.10.2013
3. Ing. J. Srb Předpokládám, že radnice má k dispozici monitoring inzerce, rád bych se podíval, jak byla akce propagována. Pokud to není možné písemně, rád se dostavím na příslušný odbor. (str.3) Ing. J. Heller 23.10.2013
4. Ing. J. Srb Chtěl bych požádat předkladatele nebo některého z členů rady MČ, třeba kol. Vokála, zda by nám mohl podat vysvětlení. Materiál nebyl projednán žádným výborem a komisí, to znamená, že se s ním nebyla možnost seznámit do detailu. Mohla by nám rada MČ vysvětlit záměr a další postup – pokud je předjednán s dalšími vlastníky, tak jak je předjednán, nebo jaká je celková vize. Důvodovou zprávu o několika souvětích, kde se píše, že jsme v šíleném časovém tlaku a je třeba urychleně jednat, protože jinak všechno promeškáme, nepovažuji za hospodárné rozhodnutí. Přiložené smlouvy jsou vyčerpávající a kompletní. Pokud to bylo projednáno na poradě vedení nebo v radě městské části, představoval bych si, že projednání a vize, kterou vedení MČ má, zastupitelům ve stručném popisu předloží – jednotlivé kroky: krok A je tento, schvalte ho, v dalším kroku budeme jednat, jednáme s vlastníky, pokud uhradí-neuhradí atd. – vize, v jakém smyslu chcete dál jednat. Odsouhlasit bianko šek v tomto kroku, byť se může zdát být logický nebo nelogický – to ať si každý zhodnotí dle svého – nepovažuji tento materiál za dostatečně předložený nebo prezentovaný. Stačilo by, kdyby někdo z vás vystoupil a zastupitelstvu to vysvětlil. Prosím kol. Hellera nebo Vokála o prezentaci. (str. 6) Ing. J. Heller 23.10.2013
5. Ing. P. Sladkovský V materiálu do rady č. 157, který předkládal, bylo zastupování Advokátní kanceláří Šikola a partneři, s. r. o. MČ Praha 3 ve věci řízení žaloby proti výroku II. a III. usnesení rady MČ Praha 3 č. 536 ze dne 12. 9. 2012. V této souvislosti mám dva dotazy. Proč byl využit cizí subjekt, když máme jako městská část stanoveného smluvního partnera? Jsou v tomto řízení nějaké výsledky a jaké jsou náklady, aby bylo možné porovnat ceny výkonů? Bude to dotaz asi na kol. Ruta, protože byl pověřen, aby komunikoval s Advokátní kanceláří Šikola a partneři. Možná mají na svých internetových stránkách, že se zabývají ekologickými záležitostmi. (str.43) Ing. B. Nigrin 16.10.2013
6. Ing. P. Sladkovský Zaslat v elektronické podobě ekonomickou analýzu, kterou nechala městská část zpracovat v souvislosti s pořizováním majetku FK Viktoria Žižkov a. s. (str. 43) Ing. J. Heller 23.10.2013
7. Bc. O. Pecha V souvislosti s tím, jak jsme dnes projednávali granty, tak v souvislosti s tím, jak grantová komise a grantový výbor pracuje, řešíme i otázku prezentace a dostupnosti prezentace grantů, projektů a subjektů, které čerpají granty. Máme tam jasná pravidla hry, jak by měly tyto subjekty o sobě dávat vědět, hlavně dávat vědět o tom, že čerpají granty městské části a k jaké bohulibé činnosti jsou určeny. Když jsem se pokoušel najít něco o občanském sdružení Osvěta, pokusil jsem se v počítači najít nějaké internetové stránky, výroční zprávy – něco, co by ozřejmilo činnost občanského sdružení, abych zjistil, kam finanční prostředky jdou. Nic jsem nenašel. Hledal jsem dál a zjistil, že občanské sdružení Osvěta dělá bohulibou činnost - poskytuje finanční příspěvky handicapovaným a seniorům na masáže a poradenství. Je to činnost bohulibá a vždy jsme na to přispívali – když jsem byl členem výborů a komisí. Přiznám se, že asi svou nepozorností jsem si nevšiml, že granty jsou konzumovány v masážním studiu Nefrit a pravděpodobně nikde jinde. Překvapuje mě to, myslel jsem si, že granty jsou rozprostřeny po městské části a pomáhají obyvatelům ať jdou, kam jdou. Občanské sdružení Osvěta, jehož jste členkou a zakladatelkou, sídlí v Radhošťské 1723, kde je pravděpodobně trvalé bydliště paní kol. Sukové. Ing. V. Hujová 23.10.2013
8. Mgr. M. Šandová Chtěla jsem interpelovat pana zástupce starosty Stropnického, ale jak vidím, už nás opustil. Chtěla jsem se zeptat na to, kdy bude hotova koncepce přidělování obecních bytů, jak budou přidělovány podle nové koncepce, o které všude tvrdí, že ji zpracovává již rok. Jako členka bytové komise a jako občanka Prahy 3 vím, že to, co se teď děje, není úplně funkční a že se byty nepřidělují proto, že není koncepce hotova. Chtěla jsem se pana místostarosty zeptat, zda má nějaký výhled, rok je dost dlouhá doba pro to, aby koncepce byla řádně zpracována. Zřejmě mi to pan zástupce starosty sdělí písemně. (str.45) PHDr. M. Stropnický 16.10.2013
9. Ing. P. Sladkovský Mám dotaz, na který budu potřebovat písemnou odpověď. Souvisí to s tím, jak byly rekolaudovány nástavby v Lupáčově na byty, byť původně to byly nebyty. Mám dotaz od lidí z umělecké branže, kteří se těšili na to, že ateliéry budou mít takový rámec, ve kterém se budou moci kvalitně realizovat, než ve stávajících ateliérech, které jsou v nástavbách panelových domů. Jestliže to bylo rekolaudováno a jsou tam byty, co s nimi bude? Budou se pronajímat, nebo se budou prodávat? Předělání na byty stálo plno peněz a dosud jsem nezaznamenal informaci, která by říkala, jaký bude další postup. Chtěl bych písemnou odpověď, abych mohl reagovat, jakým způsobem bude s těmito prostorami dále naloženo. (str.46) PHDr. M. Stropnický 16.10.2013
10. MUDr. J. Jungwirth Ohledně nám. Jiřího z Poděbrad prosím příslušného místostarostu, zda by mi mohl heslovitě sdělit, v jakém stavu je situace kolem fontány a zda je nějaký posun v realizaci architektonického návrhu. (str. 47) PHDr. M. Stropnický, Mgr. O. Rút 7.10.2013
11. Bc. O. Pecha V rámci transparentnosti bych byl rád o poskytnutí informací ohledně občanského sdružení Osvěta. Dělá aktivity i jinde než v masážním studiu Nefrit? Kde se dá z veřejných zdrojů něco zjistit o činnosti občanského sdružení Osvěta? Kdo jsou internetové stránky, kde bych si mohl najít další věci, jako kdo je členem občanského sdružení atd. ? Kde z veřejných zdrojů se mohu něco dozvědět o činnosti tohoto občanského sdružení a kde se mohou občané dozvědět o činnosti tohoto sdružení? (str. 47) Ing. V. Hujová 23.10.2013
12. Ing. R. Rubík Trvám na tom, abych v rámci interpelací dostal písemnou formou materiály, které vedly k silovému protlačení schválení, kdy se slučovaly akciové společnosti. Chci tyto materiály mít k dispozici v písemné podobě.  (str. 49) Ing. Heller 23.10.2013
13. T. Kalousek Také bych rád věděl, jak to vypadá s koncepcí přidělování bytů, kdy se budou přidělovat a za jakých podmínek. Dál bych rád od pana Stropnického věděl, kolik máme v současné době volných bytů a kolik je to podlahové plochy. (str. 50) PHDr. M. Stropnický 16.10.2013