I.
Úvodní ustanovení

 1. Účelový peněžní fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 je zřízen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů a zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
 2. Finanční prostředky fondu jsou poskytovány formou bezúročné návratné finanční výpomoci.
 3. Prostředky tohoto fondu lze v případě výjimečných situací (např. živelných pohrom) použít i na akce spojené s obnovou postižených oblastí mimo území městské části Praha 3.

II.
Pojmy

Pokud se v textu dále uvádí:

 • a) „fond", jedná se o fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3,
 • b) „Výbor", jedná se o výbor územního rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3,
 • c) „MČ Praha 3", jedná se o městskou část Praha 3,
 • d) „ZMČ Praha 3", jedná se o Zastupitelstvo městské části Praha 3,
 • e) „MHMP", jedná o Magistrát hlavního města Prahy.


III.
Právní rámec poskytování návratné finanční výpomoci

Fond je souladu s uvedenými právními normami:

 • a) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • b) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • c) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • d) zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
 • e) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Tvorba fondu

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu běžného roku na podporu účelu stanoveného v čl. V. těchto zásad se předpokládá ve výši 4 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího.

V.
Cíle a poslání sytému návratné finanční výpomoci

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

VI.
Podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci z fondu

 1. Návratné finanční výpomoci jsou poskytovány výhradně dle každoročně vyhlášeného programu.
 2. Způsobilými žadateli k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou vlastníci nemovitých věcí nacházejících se na území MČ Praha 3 či společenství vlastníků, která vykonávají správu domu a pozemku nacházejících se na území MČ Praha 3.
 3. Právnické osoby předkládají žádost prostřednictvím svého statutárního zástupce.
 4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci je bezúročné, bez zajištění zástavním právem k nemovité věci, do maximální výše 499.000 Kč.

VII.
Témata

Konkrétní témata budou každoročně vyhlašována v programu.

VIII.
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

 1. Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci přijímá Odbor územního rozvoje.
 2. Kontrolu formálních náležitostí žádosti o návratnou finanční výpomoc provádí pověřený zaměstnanec Odboru územního rozvoje po uplynutí lhůty k podání žádosti a v případě formálního nedostatku může vyzvat žadatele, aby do 7 dnů tento nedostatek odstranil. Nestane-li se tak, bude žádost vyřazena a nebude dále posuzována.
 3. V případě, že žádost, ani po výzvě k nápravě
  • a) nebude mít stanovené náležitosti či k ní nebudou přiloženy požadované přílohy nebo
  • b) nebude podána způsobilým žadatelem nebo
  • c) nebude podána ve stanovené lhůtě, nemusí být k takovéto žádosti přihlíženo a o poskytnutí požadovaných peněžních prostředků podle takové žádosti nemusí být rozhodováno.
 4. Lhůta pro podání žádosti končí 31. 1. roku, na který je návratná finanční výpomoc poskytována. Žádost lze podat nejdříve dne 15. 11. roku, který předchází roku, na který je návratná finanční výpomoc poskytována.
 5. O žádosti žadatele bude rozhodnuto do 31. 3. roku, na který je návratná finanční výpomoc poskytována.
 6. Odbor územního rozvoje před předložením žádosti k projednání Výboru doplní žádost o následující doklady ze základních registrů a dalších veřejně
  přístupných informačních zdrojů:
  • a) doklad o vlastnictví nemovité věci,
  • b) doklad o spolehlivost plátce DPH (pokud je žadatel plátcem DPH).
 7. Pokud bude žadateli schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci, bude s ním sepsána na základě podkladů doložených v žádosti příslušná smlouva o
  jejím poskytnutí. Za předání všech podkladů pro její vyhotovení zodpovídá Odbor územního rozvoje. Za vyhotovení této smlouvy odpovídá Odbor
  ekonomický.
 8. Kritéria pro hodnocení žádosti:
  Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je řádné podání žádosti oprávněnou osobou se všemi jejímu náležitostmi ve stanovené lhůtě a k účelu
  odpovídajícímu účelu, na který jsou návratné finanční výpomoci podle tohoto programu poskytovány. Ani při dodržení uvedených podmínek však není na
  poskytnutí návratné finanční výpomoci nárok a schválení poskytnutí peněžních prostředků závisí na konkrétním objemu peněžních prostředků vyčleněných
  v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, počtu žádostí či návratnou finanční výpomoc z prostředků tohoto fondu na daný kalendářní rok, potřebnost a
  účelnost podpory příslušné oblasti, na kterou je žadatelem podpora požadována a na zvážení poskytovatele.
 9. Skutečná realizace prací na opravách či úpravách nemovité věci i fakturace prací musí být provedena v roce schválení.

IX.
Všeobecné zásady řízení o poskytnutí návratné finanční výpomoci

 1. Všechny originály žádostí, včetně vyřazených, jsou uloženy u pověřeného zaměstnance Odboru územního rozvoje.
 2. Členové výboru a další osoby podílející se na zpracování agendy podepíší čestné prohlášení o mlčenlivosti a mají zakázáno poskytovat informace třetím osobám do doby vyhlášení schválení dotací ZMČ Praha 3, mimo informace dostupné na veřejném jednání výboru.
 3. V případě, že člen výboru je zároveň žadatelem nebo členem žadatele, musí tuto skutečnost oznámit před projednáním žádosti tohoto žadatele a při projednávání takové žádosti nehlasuje o tomto bodu.
 4. Oznámení o poskytnutí nebo neposkytnutí návratné finanční výpomoci (včetně výzvy k podpisu smlouvy) zasílá pověřený zaměstnanec Odboru územního rozvoje žadateli písemně do 3 týdnů od rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
 5. Proces rozhodování o přidělení návratné finanční výpomoci nemá z právního hlediska povahu správního řízení a proti rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace se nelze odvolat.

X.
Řízení o poskytnutí návratné finanční výpomoci

 1. Zaměstnanec Odboru územního rozvoje provede kontrolu formálních náležitostí žádostí a do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádostí předá žádosti předsedovi výboru.
 2. Výbor do 20 dnů od obdržení žádostí od zaměstnance Odboru územního rozvoje vyhodnotí všechny žádosti, které splní podmínky podání a navrhne výši přidělené návratné finanční výpomoci.
 3. Seznam žádostí předloží předseda výboru ke schválení ZMČ Praha 3, které rozhodne o přidělení, příp. nepřidělení návratné finanční výpomoci.
 4. Seznam obsahuje název žadatele, popis projektu, požadovanou a navrhovanou výši přidělené návratné finanční výpomoci, příp. důvod nepřidělení.

XI.
Posuzování žádostí

Hodnotící kritéria budou vyhlášena v rámci programu.

XII.
Pravidla pro čerpání návratných finančních výpomocí z fondu

 1. Finanční prostředky poskytnutých návratných finančních výpomocí, dle platných usnesení ZMČ Praha 3, budou propláceny žadateli převodem na bankovní účet ve lhůtě stanovené smlouvou o jejím poskytnutí po předložení neproplacené faktury od dodavatele prací. Doporučuje se stanovit delší splatnost faktur tak, aby příjemce technicky stihl uhradit příslušné práce dodavateli.
 2. Čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí musí proběhnout pouze v tom kalendářním roce, pro který byla návratná finanční částka ZMČ Praha 3 schválena a je s ní počítáno v rozpočtu daného kalendářního roku.
 3. Pokud z nějakého důvodu na straně příjemce nedojde k vyčerpání části schválených peněžních prostředků do 30. 11. daného roku, není možné dokončit čerpání návratné finanční výpomoci v roce následujícím a pravidla pro vyrovnání budou řešena dodatkem smlouvy, který Odbor ekonomický předloží ke schválení příslušnému orgánu MČ Praha 3. Dodatek smlouvy pro případ nevyčerpání schválené návratné finanční výpomoci bude řešit vyrovnání mezi
 4. faktickým stavem čerpání návratné finanční výpomoci a stavem splátek.

 

XIII.
Hospodaření a kontrola čerpání fondu

 1. Hospodaření fondu zajišťuje Odbor ekonomický, který zajišťuje i převody prostředků podle schválených dispozic a na základě uzavřených smluv, sleduječerpání fondu, a vede účetnictví o fondu.
 2. Neprodleně po datu 30. 11. každého kalendářního roku určí Odbor územního rozvoje u všech výdajů z fondu za aktuální kalendářní rok, zda se jedná oneinvestiční, či investiční výdaj. Informace předá neprodleně Odboru ekonomickému.
 3. Splátky návratná finanční výpomoci jsou příjmem fondu. Podmínky splácení jsou stanoveny ve smlouvě.
 4. Kontrolu použití finančních prostředků poskytnutých z fondu fyzickým a právnickým osobám provádí namátkově Odbor kontroly.
 5. Za každý kalendářní rok vypracuje Odbor ekonomický v rámci závěrečného účtu vyhodnocení hospodaření fondu.

XIV.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady nabývá účinností dnem schválení ZMČ Praha 3.
 2. Tyto zásady nahrazují dosavadní zásady fondu obnovy a rozvoje, které byly schváleny usnesením ZMČ Praha 3 č. 35 ze dne 9. 12. 2014.