Poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 pro rok 2020 nebude vyhlášeno a tudíž nelze ani na podzim tohoto roku o využití této možnosti podávat žádosti.

Účelový peněžní Fond obnovy a rozvoje je zřízený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Tento Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Podrobnější informace poskytuje: Akad. arch. Tomáš Slepička, Odbor územního rozvoje, tel.: 222 116 149, mail: tomassl@praha3.cz


PROGRAM PRO ČERPÁNÍ Z FONDU OBNOVY A ROZVOJE

I. Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva Prahy 3

II. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

 • a) opravy a údržbu střešních konstrukcí, střešní krytiny a komínových těles,
 • b) opravy a údržbu zateplení plášťů budov,
 • c) výměnu a opravy výplní otvorů budov (okna, dveře, vrata),
 • d) ⃰opravy základů budov (např. odvlhčení zdiva, izolace, omítky apod.),
 • e) ⃰opravy společných prostor domu (sklepních prostor),
 • f) opravy společných prostor domu (chodeb, schodišť),
 • g) ⃰ rekonstrukce a výměny stoupaček vody, kanalizace, plynu a elektro, včetně budování nových přípojek do objektů,
 • h) ⃰ plynofikaci objektů a na zřízení topného systému na plynná paliva, el. energii nebo jiná ekologická topná média, (v případě zásahu do fasády domu je nutno vyjádření Odboru památkové péče MHMP),
 • i) ⃰opravy a výměny stávajících výtahů,
 • j) zřizování nových osobních výtahů,
 • k) stavební úpravy pro výstavbu nových výtahů,
 • l) rekonstrukce a úpravy vnitrobloků nebo předzahrádek k objektům přiléhajících, nesmí se ale jednat o běžné udržovací práce (např. sekání trávy, výsadba rostlin) ani o nákup "přemístitelných" kompostérů pro použití kdekoliv
 • m) opravy a rekonstrukce uměleckých děl instalovaných na domě a v domě,
 • n) podporu originálních kulturních a architektonických záměrů,
 • o) zhotovení projektové dokumentace pro účely zvlášť cenných kulturněhistorických památek.

⃰ není potřeba vyjádření Odboru památkové péče MHMP

III. Důvody podpory stanoveného účelu

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

IV. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu běžného roku pro tento program se předpokládá maximálně ve výši 2 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího.

V. Maximální výše návratné finanční výpomoci

Bezúročná návratná finanční výpomoc v maximální výši 499.000 Kč

VI. Okruh způsobilých žadatelů

 • (1) Způsobilými žadateli k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou vlastníci nemovitých věcí (právnické a fyzické osoby) nacházejících se na území MČ Praha 3 či společenství vlastníků, která vykonávají správu domu a pozemku nacházejících se na území MČ Praha 3.
  • a. Fyzická osoba prokáže svou totožnost úředně ověřeným podpisem na žádosti.
  • b. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (např. akciové společnosti, s.r.o., družstva, veřejné obchodní společnosti) předkládají výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
 • (2) Dokument o prokázání právní subjektivity žadatele musí být předložen v originále nebo v jednom stejnopise s ověřením jeho pravosti.
 • (3) Jedná - li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí předložit notářsky ověřenou plnou moc, udělenou příslušným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo kopii s ověřením její pravosti ne starším 3 měsíců.

VII. Lhůta pro podání, způsob podání a náležitosti žádosti

 • (1) Lhůta pro podání žádosti: 
  • 1. 11. 2018– 31. 1. 2019
 • (2) Způsob podání žádosti: 
  • a) Žádosti, bez jejich příloh se podávají prostřednictvím elektronického formuláře dostupného z webových stránek MČ Praha 3,
  • b) Žadatel je povinen zároveň žádost v její tištěné podobě včetně všech příloh odevzdat způsobem zaručujícím jeho identifikaci, tzn. podepsanou na podatelnu MČ Praha 3. Podpis žadatele musí být úředně ověřen. 
  • (3) Náležitosti žádosti v tištěné podobě:
   • a) vytištěná žádost včetně všech povinných příloh musí být sešita.
   • b) všechny stránky musí být očíslovány a musí být zachováno pořadí povinných příloh, jak je uvedeno v čl. XI. tohoto programu.
   • c) úpravy, opravy ani doplnění žádosti není po odevzdání, resp. po odeslání elektronické žádosti možné.
   • d) žádosti ani přílohy se po skončení řízení nevrací.

VIII. Kritéria pro hodnocení žádosti

 • (1) Kritériem pro hodnocení žádostí je naplňování bodu III. tohoto programu.
 • (2) Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je řádné podání žádosti oprávněnou osobou se všemi jejími náležitostmi ve stanovené lhůtě a k účelu odpovídajícímu účelu, na který jsou návratné finanční výpomoci podle tohoto programu poskytovány. Ani při dodržení uvedených podmínek však není na poskytnutí návratné finanční výpomoci nárok a schválení poskytnutí peněžních prostředků závisí na konkrétním objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, počtu žádostí či návratnou finanční výpomoc z prostředků tohoto fondu na daný kalendářní rok, potřebnost a účelnost podpory příslušné oblasti, na kterou je žadatelem podpora požadována a na zvážení poskytovatele.

IX. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

O žádosti rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 3 do 31. 3. 2019

X. Podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci

 • (1) Návratné finanční výpomoci jsou poskytovány výhradně dle každoročně vyhlášeného programu.
 • (2) Způsobilými žadateli k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou vlastníci nemovitých věcí nacházejících se na území MČ Praha 3 či společenství vlastníků, která vykonávají správu domu a pozemku nacházejících se na území MČ Praha 3.
 • (3) Právnické osoby předkládají žádost prostřednictvím svého statutárního zástupce.
 • (4) Poskytnutí návratné finanční výpomoci je bezúročné, bez zajištění zástavním právem k nemovité věci, do maximální výše 499.000 Kč zpravidla se čtyřletou splatností po kvartálních splátkách. Na základě žádosti a posouzení pověřeného zaměstnance Odboru územního rozvoje bude navržena výše splátek a doba splatnosti.
 • (5) Pokud bude žadateli schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci, bude s ním sepsána na základě podkladů doložených v žádosti příslušná smlouva o jejím poskytnutí. Za správnost všech podkladů pro její vyhotovení a za předání podkladů Odboru ekonomickému zodpovídá pověřený zaměstnanec Odboru územního rozvoje. Za vyhotovení této smlouvy odpovídá pověřený zaměstnanec Odboru ekonomického.
 • (6) Skutečná realizace prací na opravách či úpravách nemovité věci i fakturace prací musí být provedena v roce schválení.
 • (7) Čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí musí proběhnout pouze v tom kalendářním roce, pro který byla návratná finanční výpomoc ZMČ Praha 3 schválena.

XI. Vzor žádosti, její obsah a přílohy

Vzor žádosti, resp. seznam povinných údajů a seznam povinných příloh, je přílohou tohoto programu a je jeho nedílnou součástí. Žadatel je povinen poskytnout níže uvedená data prostřednictvím elektronického formuláře na adrese dotace.praha3.cz

 • Základní formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc
 • Prohlášení žadatele o veřejné podpoře

Dále žadatel dokládá:

 • Přílohy dle článku VI. dotačního programu,
 • Potvrzení o vedení účtu, na který budou převedeny finanční prostředky, ne starší 3 měsíců,
 • V případě právnické osoby doklad prokazující oprávnění statutárního zástupce jednat jménem právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku),
 • Projektovou dokumentaci, revizní nebo technické zprávy s popisem současného stavu, doklady o havarijním výměru nebo nařízené údržbě,
 • Rozpočet nákladů od zhotovitele, nebo jím potvrzená cenová nabídka
 • V případě, že se objekt nachází v městské památkové zóně, je povinnou přílohou žádosti vyjádření Odboru památkové péče MHMP mimo výjimky (viz čl. II),
 • Fotodokumentaci stávajícího stavu.

  Možnosti čerpání z dalších zdrojů zde.