Mgr. Michal Vronský

předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 3

Michal Vronský

 • volební období: 2018–2022
 • zastupitelský klub: T0P 09 a STAN
 • strana: TOP 09
 • uvolněný člen ZMČ

tel.: 222 116 785
e-mail: vronsky.michal@praha3.cz

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 022
Odborný asistent: Vojtěch Pokorný, tel. 222 116 784, e-mail: pokorny.vojtech@praha3.cz


místopředseda: Martina Chmelová (chmelova.martina@praha3.cz)
členové: Jitka Mudrychová, Lýdia Říhová, Lucie Bogdanová, Micheala Kučerová, Rebeka Vadasová, Ondřej Ševčík, Barbora Dvořáková

tajemník: Dagmar Novotná Ouřadová, tel. 222 116 514

Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání výboru:


Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen ZMČ) pro oblast  předškolní, školní a mimoškolní výchovy dětí a mládeže.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru v souladu se schváleným jednacím řádem.

V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty, připomínky a koncepci v oblasti výchovy a vzdělávání. Doporučuje ZMČ návrhy řešení.

Působnost výboru pro výchovu a vzdělávání:

 • projednává koncepci  rozvoje, výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných  městskou část Praha 3,
 • projednává zřízení, změny či zánik škol (tj. ZŠ, MŠ),
 • projednává zařazení škol do školského rejstříku,
 • projednává konání konkurzů na ředitele škol,
 • projednává návrh rozpočtu v oblasti školství,
 • projednává návrhy investic v oblasti školství,
 • projednává hospodaření škol,
 • projednává významná zjištění z inspekčních zpráv ČŠI,
 • projednává petice a stížnosti rodičů, učitelů i žáků a navrhuje opatření k nápravě,
 • projednává evaluace činnosti škol,
 • projednává výsledky jednání jednotlivých školských rad,
 • projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských a předškolních zařízení, které MČ Praha 3 zřizuje a navrhuje zkvalitnění jejich činnosti,
 • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti výchovy, vzdělávání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období
(předchůdce současného výboru od listopadu 2018 do 26. 5. 2020)

Archiv zápisů z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ve volebním období 2014–2018