Matěj Michalk Žaloudek

předseda Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3

Matěj Michalk Žaloudek

volební období: 2018–2022
Zelení a nezávislí

uvolněný člen ZMČ

tel.: 773 779 403
e-mail: mzaloudek.matej@praha3.cz

Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3
kancelář č. 125
Asistentka: Mgr. Andrea Midlochová, e-mail: midlochova.andrea@praha3.cz, tel.: 222 116 264


místopředseda: Ondřej Elfmark
členové: David Tacl, Jiří Svrček, Alexander Bellu, Michal Papež, Miroslav Procházka, Antonín Svoboda, Pavel Křeček

tajemník: Zdeněk Fikar, tel. 222 116 147

Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání výboru:

23. 2. 2021 od 16.30 h. distančně — videokonference Microsoft Teams pozvánka-VUR-2021-02-23 Pozvánka a předběžný program

Další předběžné termíny: 23. března,  25. května, 22. června, 20. července, 14. září, 12. října, 16. listopadu 14. prosince 2021 vždy od 16.30 h


Oblast činnosti Výboru pro územní rozvoj městské části Praha 3

Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen ZMČ) pro oblast územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona včetně souvisejících předpisů a v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.l 00/2001 Sb. o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon O posuzování vlivů na životní prostředí) včetně souvisejících předpisů, u obou problematik včetně projednáváni předcházející projektové prípravy.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RJv1Č připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty, připomínky v oblasti územního rozvoje. Doporučuje RMČ a ZMČ návrhy řešení.

Působnost výboru pro územní rozvoj:

 • projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy,
 • projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu programu rozvoje hl. m. Prahy,
 • projednává a navrhuje ZMČ návrh pro schválení programu rozvoje městské části Praha 3 v souladu s programem rozvoje hl .m. Prahy,
 • projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu regulačního plánu nebo územní studie pro území městské části Praha 3 a pro městské části sousedící,
 • bere na vědomí pravidelné informace odboru stavebního o probíhajících stavebních řízeních většího významu,
 • projednává a navrhuje RMČ stanoviska ke všem dokumentacím, kde bude městská část Praha 3 účastníkem územního nebo stavebního řízení,
 • projednává a vyjadřuje se k rozvojovým lokalitám, projektům a programům (bez ohledu na investora) mající významný vliv na rozvoj Městské části Praha 3,
 • projednává a posuzuje urbanistické studie, generely, rozvojové studie, z hlediska regulačních a zastavovacfch podmínek, urbanistického a hmotového řešení,
 • projednává a navrhuje RMČ stanoviska k dokumentacím pro posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA), včetně souvisejících předpisů a včetně
 • projednávání předcházející projektové přípravy,
 • projednává a vyjadřuje se k řešení dopravní situace na území městské části Prahy 3,
 • projednává a vyjadřuje se k investičním akcím navržených k financování z rozpočtu městské části Praha 3,
 • spravuje Fond obnovy a rozvoje dle pravidel tohoto fondu,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení,
 • posuzuje žádosti o dotace týkajíc! se oblasti památkové péče.

Více o Fondu obnovy a rozvoje zde


Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání výboru ve volebním období 2014–2018