předseda: Tomáš Sunegha
členové: Marcela Novotná, Irena Kryštůfková, Pavel Musil, Mojmír Mikuláš, Petra Knesplová, Lucia Zachariášová
tajemník: Sněžana Pellarová
Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání výboiru: 21. 5. 2019 od 17.30 hod. Galerie pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9

Předběžný program jednání:

  1. Sumarizace výsledků  kontroního šetření nepronajatých bytů, diskuze   -   příprava zprávy pro  zastupitelstvo
  2. K diskuzi  - kontrola  nepronajatých nebytových prostor  ve vlastnictví obce - zvážení možností rekolaudace na byty
  3. K diskuzi  - kontrola společných protor  v  domech v majetku obce  - zvážení možností  přestavby na byty
  4. Různé

Oblast činnosti Výboru kontrolního:

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.

Výbor kontrolní zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání výboru ve volebním období 2014–2018