předseda: Pavel Králíček
místopředseda: Michal Vronský
členové: Kristýna Dobrianská, Michal Dobiáš, Petra Jelínková, Tomáš Kalivoda, Filip Nekola, Šárka Sedláčková, Josef Richter
tajemník: Michaela Luňáčková, tel. 222 116 273

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání Redakční rady Radničních novin:  22. 10. 2020 od 7:30 ONLINE Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

26. 10. 2020 od 16:30 ONLINE

dále 20. 11. 2020 od 7:30, 24. 11. 2020 od 17:00, 17. 12. 2020 od 7:30, 21. 12. 2020 od 17:00
koná se v Lipanská 7, místnost č. 301, není-li uvedeno jinak


Redakční rada je poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast vydávání Radničních novin (dále jen RN).

Stanoviska redakční rady mají doporučující charakter pro rozhodování RMČ, která schvaluje aktuální vydání RN.

Svou činnost vykonává prostřednictvím členů jmenovaných RMČ, v souladu s jednacím řádem a koncepcí RN.

Redakční rada v součinnosti s vedoucím oddělení RN (šéfredaktorem) připravuje a projednává aktuální vydání RN.

Vydáváním RN městská část Praha 3 naplňuje především následující cíle:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, nad rámec z. č. 106/1999 Sb.  Poskytovat občanům Prahy 3 informace o činnosti státní správy a samosprávy na území městské části Praha 3,
 • programové cíle RMČ v oblasti otevřenosti a transparentnosti radnice,
 • poskytování prostoru pro názory opozice a názory a podněty občanů,
 • informování občanů a podnikatelských subjektů o zásadních rozhodnutích orgánů MČ Praha 3, o jejich přípravě a průběhu,
 • informování občanů MČ Praha 3 o reprezentačních, kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území Prahy 3, popřípadě o takových akcích, které se městské části týkají,
 • informování občanů MČ Praha 3 o zásadních otázkách, významných záměrech a dalších aktivitách v působnosti MČ Praha 3.

Působnost RR RN:

 • RR dbá na zákonnost a korektnost obsahu RN
 • RR zajišťuje naplňování Pravidel městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů – kapitola A) Radniční noviny – listy městské části Praha 3
 • RR stanovuje způsob projednávání a harmonogram přípravy aktuálního vydání RN
 • RR projednává a doporučuje RMČ celkovou grafickou podobu RN
 • RR projednává dlouhodobý tematický plán RN
 • RR může rozhodnout o rozšíření počtu stran, avšak nejpozději 3 měsíce před tiskem daného čísla RN
 • RR schvaluje aktuální vydání RN

Jednací řád Redakční rady.Radničních novin

Zápisy z jednání redakční rady v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání redakční rady ve volebním období 2014–2018