předseda: Martina Chmelová (chmelova.martina@praha3.cz)
místopředseda: Michal Vronský
členové: Michaela Kučerová, Rebeka Vadasová, Lýdia Říhová, Lucie Bogdanová, Jitka Mudrychová, Anna Kratochvílová, Barbora Dvořáková
tajemník: Dagmar Novotná Ouřadová, tel. 222 116 514

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).

Nejbližší jednání komise: 5. 3. 2020 od 16.30 h., místo jednání: Lipanská 7, 3. patro, zasedací místnost č. 301
Pozvánka KVV -- 05-03-2020 Pozvánka a předběžný program ZDE

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast  předškolní, školní a mimoškolní výchovy dětí a mládeže.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem.

V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty, připomínky a koncepci v oblasti výchovy a vzdělávání. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro výchovu a vzdělávání:

 • projednává koncepci  rozvoje, výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných  městskou část Praha 3,
 • projednává zřízení, změny či zánik škol (tj. ZŠ, MŠ),
 • projednává zařazení škol do školského rejstříku,
 • projednává konání konkurzů na ředitele škol,
 • projednává návrh rozpočtu v oblasti školství,
 • projednává návrhy investic v oblasti školství,
 • projednává hospodaření škol,
 • projednává významná zjištění z inspekčních zpráv ČŠI,
 • projednává petice a stížnosti rodičů, učitelů i žáků a navrhuje opatření k nápravě,
 • projednává evaluace činnosti škol,
 • projednává výsledky jednání jednotlivých školských rad,
 • projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských a předškolních zařízení, které MČ Praha 3 zřizuje a navrhuje zkvalitnění jejich činnosti,
 • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti výchovy, vzdělávání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ve volebním období 2014–2018