předseda: Jan Huňka
místopředseda: Petra Sedláčková
členové: Jaroslav Ille, Petra Knesplová, Bohdana Holá, Jakub Svoboda, Tomáš Kalivoda, Petr Venhoda, Jiří Stasiňk

tajemník: Pavel Hájek, tel. 222 116 160

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání komise:

6. 4. 2021 od 17 h


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast zvyšování výnosů z vedlejší hospodářské činnosti. Stanoviska komise mají doporučující charakter pro rozhodování RMČ.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává koncepci vedlejší hospodářské činnosti. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro vedlejší hospodářskou činnost:

 • projednává koncepci ekonomiky provozu a správy nebytových prostor,
 • projednává koncepci ekonomiky provozu a správy garáží a parkovacích služeb,
 • projednává koncepci organizace a ekonomiky výroby a zásobování teplem,
 • projednává koncepci ekonomiky provozu a správy bytového fondu,
 • projednává návrh investic do domovního a bytového fondu z rozpočtu městské části Praha 3 z výnosů z vedlejší hospodářské činnosti,
 • projednává návrh plánu oprav bytového fondu, jeho případné změny a zprávy o plnění plánu oprav,
 • sleduje činnost akciové společnosti, kde je Městská část Praha 3 v roli akcionáře.
 • projednává výsledky kontrolní činnosti vlastní i vnější, způsoby vyřizování stížností a návrhy na řešení příčin jejich vzniku.

Projednává všechny záležitosti týkající  se nebytových prostor (dále jen NP) v majetku městské části Praha 3, jejichž provoz a správu zabezpečuje Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. nebo ÚMČ.

Působnost komise pro vedlejší hospodářskou činnost:

 • projednává koncepci využití NP v majetku městské části Praha 3,
 • doporučuje podmínky pro vypisování výběrového řízení na pronájem NP,
 • vyhodnocuje výběrová řízení a doporučuje přidělení NP budoucím nájemcům, 
 • projednává žádosti o přidělení nabízených NP „mimo výběrové řízení“,
 • projednává žádosti o prodloužení nájemních smluv se stávajícími nájemci NP,
 • projednává žádosti o trvalé snížení nájemného u nájemců NP a žádosti o snížení nájemného po dobu stavebních prací prováděných pronajímatelem,
 • projednává žádosti stávajících nájemců NP o rozšíření činnosti, sortimentu, o změnu účelu nájmu,
 • projednává žádosti o souhlas se společným podnikáním v NP,
 • projednává žádosti o převod nájemní smlouvy na pronájem NP,
 • projednává žádosti o souhlas s podnájmem NP třetí osobě,
 • projednává žádosti nájemce o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatém NP, případný souhlas bude vydán pouze na dobu trvání smluvního vztahu (nájmu), po ukončení nájmu je společnost povinna sídlo společnosti změnit.
 • doporučuje RMČ výpovědi z nájmu NP (zák. č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor),
 • projednává umístění reklam na domech městské části Praha 3,
 • projednává návrhy na uzavření nájemních smluv na instalaci antén sítě mobilních telefonů GSM,
 • projednává stavební sloučení sousedících uvolněných NP,
 • doporučuje rekolaudaci NP z důvodu efektivního využívání NP.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání komise ve volebním období 2014–2018