předseda:  Mgr. Dan Merta
místopředsedkyně: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D
členové: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.,Ing. Martina Forejtová, Ing. Jitka Jeřábková, Ing. arch. Jan Sedlák, doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, Ing. arch. Tomáš Vích
tajemnice: PhDr. Eva Hájková, tel. 222 116 251


Nejbližší jednání komise:

17. 2. 2021 od 13:00, distančně — videokonference Microsoft Teams pozvánka pro urbanismus 2021-02-17 Pozvánka a předběžný program


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro dané oblasti.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se příslušných oblastí. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci památkové zóny:

  • navrhuje koncepční body budoucího urbanistického rozvoje Prahy 3,
  • definuje v součinnosti s IPR Prahou rozvoj městské části v horizontu 10, 20 a 50 let tak, aby se mohla přijímat strategická rozhodnutí pro další rozvoj v rámci hlavního města Prahy,
  • inicializuje rozpravu o budoucím rozvoji Prahy 3 v návaznosti na rozvoj hlavní města Prahy,
  • posuzuje návrhy k úpravě veřejných prostor předtím, než budou postoupeny výboru pro územní rozvoj, komisi životního prostředí a kulturní komisi.
  • navrhuje témata a uspořádání veřejných diskuzí o budoucím rozvoji strategických území jako je například revitalizace širšího území v okolí Nákladového nádraží Žižkov a Olšanské třídy, vrchu Vítkova, vrchu sv. Kříže, dopravní infrastruktuře s vazbou na celoměstský dopravní systém,
  • formuluje stanoviska k významným developerským projektům nebo úpravám týkajících se městské krajiny Prahy 3,
  • komunikuje s partnerskými orgány v sousedních městských částech o rozvoji územních celků, které mají společný program využití v rámci hlavního města Prahy,
  • plní roli Pracovní skupiny Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR ustavené na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.