Oblast činnosti komise pro transparentnost a legislativu

Komise pro transparentnost a legislativu je iniciativní a poradní orgán Rady v oblasti zlepšování informačních systémů úřadu MČ a rozhodovacích procesů samosprávy MČ Prahy 3.
Komise svou práci vykonává prostřednictvím svých členů, v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat odborné experty nebo vyžádat odborné stanovisko ze strany Úřadu MČ Praha 3.

V rámci své činnosti komise zejména:

 • předkládá RMČ Praha 3 návrhy, rámcový plán akcí (včetně návrhů finančního zabezpečení) pro zlepšování komunikace radnice s veřejností, transparence rozhodovacích procesů a participace veřejnosti v procesech radnice
 • vyjadřuje se k novým investičním projektům, zakázkám a studiím, které ovlivňují transparenci a otevřenost radnice
 • spolupracuje s poradními komisemi RMČ, výbory ZMČ a uživateli informací na rozvoji informačních systémů radnice MČ Praha 3.
 • zveřejňuje zápisy, pracovní dokumenty a pololetní zprávy o činnosti komise
 • organizuje odborné akce pro veřejnost.
 • připravuje a posuzuje pro RMČ P3 koncepce pro oblast otevřenosti radnice
 • sleduje plnění příslušných částí Programového prohlášení RMČ P3 a v případě potřeby předkládá RMČ návrhy na řešení, aktualizaci a realizaci
 • spolupracuje při přípravě rozpočtu MČ P3 v oblasti otevřenosti radnice a kontroluje jeho plnění.
 • vyjadřuje se k návrhům zákonů a jiných právních předpisů (např. obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy), které byly MČ Praha 3 zaslány k připomínkám, eventuelně navrhuje podněty MČ Praha 3 pro zastupitelstvo hl. m. Prahy v oblasti legislativní iniciativy

Vybrané oblasti, které jsou předmětem činnosti Komise:

 1. přístup k informacím
 2. otevřenost rozhodování
 3. účast veřejnosti na rozhodování
 4. šíření informací za veřejné prostředky a koncepční otázky komunikace s veřejností
 5. protikorupční opatření
 6. organizační a technická opatření vytvářející otevřenost radnice, transparentnost úředních a rozhodovacích procesů a celkovou vstřícnost k občanům
 7. realizace nových komunikačních forem a aktualizace stávajících
 8. zefektivnění a zrychlení rozhodovacích procesů s využitím IT
 9. rovné příležitosti

 

Jednací řád komise zde.