předseda: Michal Vronský
míástopředsedkyně: Pavla Jenková
členové: Marcela Novotná, Jan Novotný, Kristýna Kočová, Simona Marhounová, Vladimír Lieberzeit

tajemník: Jonáš Merta, tel. 222 116 313

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání komise:

Předběžné termíny jednání: 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 29. 7. 2021, vždy čtvrtky od 16:00


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro dané oblasti.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se příslušných oblastí. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro strategické plánování a participaci:

 • koordinuje a schvaluje přípravy aktualizace strategického plánu, případně dalších strategických dokumentů městské části,
 • stanovuje metodický přístup k přípravě strategického plánu, případně dalších strategických dokumentů městské části,
 • koordinuje a schvaluje samotnou tvorbu strategického plánu, případně dalších strategických dokumentů,
 • koordinuje zpracování a schvaluje tzv. akční plány obsahující přehled činností plánovaných městskou částí pro kalendářní rok,
 • koordinuje zpracování a schvaluje vyhodnocení plnění akčních plánů,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.
 • koordinuje participativní projekty realizované městskou částí
 • schvaluje cíle, metodický postup a rozpočty participativních projektů realizovaných městskou částí
 • průběžně monitoruje a vyhodnocuje výstupy jednotlivých participativních projektů
   

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období