předseda: Miroslav Fabík (fabik.miroslav@praha3.cz)
místopředseda: Jan Mrkos
členové: Michal Halbich, Adam Šenk, Helena Ganická, Michal Papež, Nikolas Petrov, Ing. Jaroslav Rybář, Ing. Zdeněk Řeřicha

tajemník: Alena Gotmanovová, tel. 222 116 335

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání komise:
 


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast tělovýchovy a sportu dětí a mládeže.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti tělovýchovy a sportu. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro sport:

  • projednává koncepci finanční podpory organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže v organizacích, které působí na území městské části Praha 3,
  • vyhodnocuje aktuální vývoj a situaci v oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy a navrhuje příslušná opatření,
  • projednává aktuální informace a podklady pro přípravu grantových programů pro podporu činnosti v oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy,
  • projednává  návrh rozpočtu pro oblast podpory organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže,
  • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže,
  • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání komise ve volebním období 2014–2018