předseda: Nikol Marhounová (marhounova.nikol@praha3.cz)
místopředseda: Martina Chmelová
členové: Lenka Klopcová, Ivo Denemark, Lýdie Říhová, Lucie Bogdanová, Marcela Novotná, Simona Techlová, Margita Brychtová

tajemník: Vladimír Beran, tel. 222 116 488

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání komise:

8. 3. 2021 od 16:30 h

Další předběžné termíny: 29. 3. od 16:30, 3. 5. od 16:30, 14. 6. od 17:00.


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast sociální a zdravotní.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se sociální politiky a zdravotnictví. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro sociální politiku:

 • doporučuje RMČ návrhy krátkodobých opatření a dlouhodobé koncepce v oblasti zdravotní a sociální,
 • projednává a posuzuje dostupnost a kvalitu sociální péče a služeb pro občany Prahy 3,
 • projednává žádosti občanů o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou a jejich zařazení do pořadníku,
 • projednává a bere na vědomí informace o problematice domu s pečovatelskou službou a domů krátkodobého azylového bydlení a střednědobého bydlení,
 • projednává žádosti občanů o připojení na systém tísňového volání,
 • sleduje činnost organizací a zařízení sociálních služeb, které městská část založila, zřídila nebo vlastní,
 • projednává koncepci pro národnostní menšiny,
 • projednává koncepci drogové problematiky,
 • poskytuje součinnost pro komunitní plánování,
 • posuzuje žádosti o granty z příslušných oblastí,
 • projednává žádosti o pronájem nebytových prostor pro zřízení nestátních zdravotnických zařízení, sleduje zajištění lékařských a lékárenských pohotovostních služeb, zabývá se činností jeselských zařízení, řešení pronájmu NP, příp. úpravu nájemného doporučuje komisi pro vedlejší hospodářskou činnost,
 • projednává využití prostředků Fondu sociálního a zdravotního
 • projednává podněty a žádosti občanů, organizací, svých členů, členů RMČ a ZMČ a příslušných odborů ÚMČ v oblasti zdravotní a sociální, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání komise ve volebním období 2014–2018