předseda: Karel Vejvoda (vejvoda.karel@praha3.cz)
místopředseda: Matěj Michalk Žaloudek 
členové: Jan Tichavský, Mojmír Mikuláš, Jakub Svoboda, Jiří Beran, Zdeněk Svačina, Martin Chour, Ondřej Horázný

tajemník: Václav Sedlák, +420 222 116 412

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání komise:

1. 3. 2021 od 17.00 h, distančně — videokonference Microsoft Teamspozvánka DK - 2021-03-01 Pozvánka a předběžný program


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast dopravy, bezpečnosti silniční dopravy a dopravních opatření na území Prahy 3.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti dopravy. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost dopravní komise:

 • projednává koncepci zóny placeného stání a připravuje řešení problematiky dopravy v klidu na území městské části  Praha 3,
 • projednává návrhy na změny systému MHD, týkající se Prahy 3,
 • projednává koncepci rozvoje městské části s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu a dopravních opatření,
 • projednává návrhy řešení bezpečnosti silniční dopravy na území městské části se zaměřením na přechody pro chodce především v blízkosti školních zařízení a zastávek MHD,
 • projednává koncepci cyklotras, cyklostezek a cyklistické infrastruktury na území Prahy 3,
 • projednává návrhy řešení dopravně-informačního systému na území městské části Praha 3,
 • projednává návrhy do rozpočtu městské části Praha 3 v kapitole doprava,
 • projednává zprávy Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha III, Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 3, o dopravní situaci na území městské části Praha 3, se zřetelem na nehodové lokality,
 • na základě potřeb městské části, statistik nehodovosti a upozornění občanů iniciuje kroky vedoucí ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu formou dopravně bezpečnostních opatřeních a úpravou dopravního značení,
 • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti dopravy a bezpečnostních dopravních opaření,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ.

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání komise ve volebním období 2014–2018