čl. 1

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva městské části (dále jen "výbor"), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.


čl. 2

 1. Výbory zřizuje Zastupitelstvo městské části (dále jen "Zastupitelstvo") jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční.

 2. Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, členy výboru z řad členů Zastupitelstva a občanů Městské části Praha 3 a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Městské části Praha 3 zařazených do Úřadu městské části. Počet členů výborů určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

 3. Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo nebo Rada městské části (dále jen „Rada“). Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem.

 4. Výbory se ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu; Radě se odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

 5. Výbory spolupracují s Radou.

 6. Výbory předkládají pololetně Zastupitelstvu zprávu o své činnosti.


čl. 3

 1. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda, nebo jím pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“).

 2. Výbory se scházejí podle potřeby.

 3. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.


čl. 4

 1. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy. Tito členové zastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.

 2. Výbory mohou přizvat na jednání výboru ředitele organizací a vedoucí zařízení založených a zřízených městskou částí, vedoucí odborů Úřadu městské části a další pracovníky Úřadu městské části.

 3. Jednání výboru se mohou zúčastnit i další řádně pozvané osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzváni předsedajícím.

 4. Jednání výboru nebo jeho část může prohlásit výbor za veřejné.


čl. 5

 1. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání Zastupitelstva, a to formou usnesení.

 2. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

 3. Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru.


čl. 6

 1. O jednáních výboru se sepisuje zápis, který podepisuje předseda výboru, tajemník. Zápis, jehož součástí je prezenční listina, předkládá tajemník výboru odboru občansko správnímu Úřadu městské části do 7 dnů od jednání výboru. Odbor občansko správní Úřadu městské části zajistí podmínky pro nahlédnutí do zápisu.

 2. Zápis obsahuje zejména:

 • den a místo jednání
 • hodinu zahájení a ukončení
 • jméno předsedajícího
 • jméno určeného zapisovatele
 • počet přítomných členů zastupitelstva
 • program zasedání
 • průběh rozpravy se jmény řečníků
 • průběh avýsledky hlasování
 • podané dotazy a návrhy
 • schválená znění usnesení.

čl. 7

 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.