čl. 1
Vymezení jednacího řádu

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů zastupitelstva městské části (dále jen "výbor").

čl. 2
Vymezení výborů

 • 1. Výbory zřizuje zastupitelstvo městské části (dále jen "zastupitelstvo") jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční.
 • 2. Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, místopředsedu a členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů městské části Praha 3 a tajemníka výboru z řad zaměstnanců úřadu městské části Praha 3. Počet členů výboru určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.
 • 3. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo nebo rada městské části (dále jen „rada“). Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem.
 • 4. Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu; radě se odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.
 • 5. Výbory spolupracují s radou.

čl. 3
Svolání zasedání

 • 1. Výbory se scházejí podle potřeby.
 • 2. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“). V případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda.
 • 3. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu. Každý člen výboru může v rámci rozpravy o programu navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 • 4. Pozvánka na jednání výboru a navržený program jednání jsou rozesílány všem zastupitelům a všem členům výboru, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před jednáním.

čl. 4
Jednání výboru

 • 1. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.
 • 2. Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání výboru, oznámí to předem předsedovi výboru nebo tajemníkovi.
 • 3. Jednání výboru je zpravidla veřejné. Předseda výboru může rozhodnout v odůvodněných případech o tom, že jednání nebo jeho část bude neveřejné. Pokud bude jednání nebo jeho část neveřejné, uvede se to již v pozvánce a programu jednání s označením neveřejných bodů jednání. Důvod musí být uveden v zápisu z jednání. Jednání bude neveřejné vždy, kdy výbor projednává dokumentaci a informace, jejíchž součástí jsou osobní údaje nebo důvěrné informace, zejména informace, které představují obchodní tajemství nebo know – how druhé strany.
 • 4. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy, a to i neveřejných částí jednání.
 • 5. Předseda výboru může přizvat na jednání výboru statutární zástupce organizací zřízených a založených městskou částí či jimi pověřené zaměstnance, vedoucí odborů Úřadu městské části a další pracovníky Úřadu městské části.
 • 6. Jednání výboru řídí předsedající. Předsedající uděluje slovo členům výboru a rozhoduje o udělení slova dalším osobám. Pokud přítomné osoby narušují jednání výboru, má předsedající právo je z jednání vykázat.
 • 7. Členové výboru a další účastníci jednání jsou povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o osobních údajích a důvěrných informacích, se kterými se seznámili během jednání výboru.
 • 8. O účasti na jednání výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého přítomného člena výboru. Prezenční listina je neveřejnou přílohou zápisu z jednání výboru.
 • 9. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska, a to formou usnesení.

čl. 5
Zápis

 • 1. O každém jednání pořizuje tajemník výboru zápis, který podepisuje tajemník výboru, ověří jej určený ověřovatel a následně je předložen k podpisu předsedovi, který jej do pěti kalendářních dnů odsouhlasí. Předseda následně zápis podepíše nejpozději ke dni konání dalšího jednání výboru. Ověření podpisem určeného ověřovatele může být nahrazeno e-mailem potvrzujícím ověření správnosti zápisu, zaslaným určeným ověřovatelem. Toto potvrzení ověřovatele je neveřejnou přílohou zápisu z jednání.
 • 2. Zápis obsahuje zejména:
  • den a místo jednání,
  • hodinu zahájení a ukončení,
  • jméno předsedajícího,
  • jméno tajemníka výboru (zapisovatele) a ověřovatele,
  • seznam přítomných členů výboru a hostů,
  • schválený program zasedání,
  • stanoviska členů výboru, podané dotazy a návrhy, pokud o to výslovně požádají,
  • schválená znění usnesení a výsledky hlasování,
  • prezenční listinu (neveřejná součást).
 • 3. Zápis musí obsahovat výsledek hlasování o jednotlivých bodech a na základě žádosti kteréhokoliv člena výboru bude jeho hlasování v zápise uvedeno jmenovitě.
 • 4. Na podnět člena výboru lze nejpozději do následujícího zasedání výboru činit opravy písařských chyb zápisu, které výbor musí schválit.

čl. 6
Tajemník výboru

 • 1. Tajemník výboru zajistí:
  • a) rozeslání pozvánky a programu jednání výboru všem členům výboru a zastupitelům, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před zasedáním,
  • b) zveřejnění pozvánky a programu jednání výboru na webu městské části, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před zasedáním,
  • c) bezodkladné vyhotovení zápisu včetně případné anonymizace osobních údajů,
  • d) rozeslání zápisu z jednání výboru všem členům výboru, všem zastupitelům, a to do 2 dnů od schválení zápisu předsedou,
  • e) zveřejnění zápisu na webu městské části ve strojově čitelné podobě, a to do 2 dnů od schválení zápisu předsedou,
  • f) vedení evidence originálů zápisů a případných podkladů k jednání,
  • g) předání informace o účasti členů výboru na jednáních výboru za kalendářní měsíc, nejpozději do 12:00 prvního pracovního dne měsíce následujícího, organizačnímu odboru jako podklad pro výplatu odměn.
 • 2. Tajemník výboru využívá šablony dokumentů dle příloh tohoto jednacího řádu.

čl. 7
Zveřejňování informací

Aktuální informace o činnosti výboru jsou dostupné na webu městské části.

 • 1. Organizační odbor zajistí zveřejnění:
  • a) přehledu členů výboru,
  • b) kontaktních informací na předsedu a tajemníka výboru,
  • c) jednacího řádu výborů.
 • 2. Tajemník výboru zajistí zveřejnění:
  • a) schválených termínů jednání a pozvánky na nejbližší jednání výboru s navrženým programem, případně podklady k jednání,
  • b) zápisů z jednání výboru ve strojově čitelné podobě.

čl. 8
Závěrečná ustanovení

 • 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení a ruší předchozí jednací řád výborů.

Zpracovatel:Odbor organizační, Vydáno: 25. 5. 2020, účinnost: 25. 5. 2020 usnesení ZMČ č. 145/2020