Zpracovatel:

Odbor organizační

Vydáno:

3. 6. 2019

Účinnost:

3. 6. 2019

 

 

 

 

Revize a změny dokumentu

Verze

Vydáno

Účinnost

Popis revize/změny

Zpracovatel

0.

3. 6. 2019

3. 6. 2019

usnesení RMČ č. 320

OOR

1.

19. 6. 2019

19. 6. 2019

usnesení RMČ č. 373

OOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 1
Vymezení jednacího řádu

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech komisí rady městské části (dále jen "komise").

čl. 2
Vymezení komisí

 1. Komise zřizuje rada městské části (dále jen "rada") jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
 2. Komise jsou iniciativním a poradním orgánem rady.
 3. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a členů, které jmenuje a odvolává rada. Administrativní činnost komise zabezpečuje tajemník komise, kterého jmenuje a odvolává rada z řad zaměstnanců úřadu městské části.
 4. Komise je ze své činnosti odpovědná radě.
 5. Rada stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

čl. 3
Svolání zasedání

 1. Komise se scházejí podle potřeby.
 2. Jednání komise svolává a řídí její předseda nebo jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“). V případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda.
 3. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu. Každý člen komise může v rámci rozpravy o programu navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 4. Pozvánka na jednání komise a navržený program jednání jsou rozesílány všem zastupitelům a všem členům komise, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před jednáním.

 

čl. 4
Jednání komise

 1. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů komise.
 2. Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem předsedovi komise nebo tajemníkovi.
 3. Jednání komise je zpravidla veřejné. Předseda komise může rozhodnout v odůvodněných případech o tom, že jednání nebo jeho část bude neveřejné. Pokud bude jednání nebo jeho část neveřejné, uvede se to již v pozvánce a programu jednání s označením neveřejných bodů jednání. Důvod musí být uveden v zápisu z jednání. Jednání bude neveřejné vždy, kdy komise projednává informace důvěrné povahy chráněné příslušným právním předpisem (zejména osobní údaje).
 4. Jednání komise se mohou zúčastnit členové zastupitelstva, kteří nejsou jejími členy, a to i neveřejných částí jednání.
 5. Předseda komise může přizvat na jednání komise statutární zástupce organizací zřízených a založených městskou částí či jimi pověřené zaměstnance, vedoucí odborů Úřadu městské části a další pracovníky Úřadu městské části.
 6. Jednání komise řídí předsedající. Předsedající uděluje slovo členům komise a rozhoduje o udělení slova dalším osobám. Pokud přítomné osoby narušují jednání komise, má předsedající právo je z jednání vykázat.
 7. Členové komise a další účastníci jednání jsou povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o informacích důvěrné povahy chráněné příslušným právním předpisem, se kterými se seznámili během jednání komise.
 8. O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého přítomného člena komise. Prezenční listina je neveřejnou přílohou zápisu z jednání komise.
 9. K otázkám projednávaným komisí přijímá komise stanoviska, a to formou usnesení.

čl. 5
Zápis

 1. O každém zasedání pořizuje tajemník komise zápis, který podepisuje tajemník komise, ověří jej určený ověřovatel a následně je předložen k podpisu předsedovi, který jej do pěti kalendářních dnů odsouhlasí. Předseda následně zápis podepíše nejpozději ke dni konání dalšího jednání komise. Ověření podpisem určeného ověřovatele může být nahrazeno e-mailem potvrzujícím ověření správnosti zápisu, zaslaným určeným ověřovatelem. Toto potvrzení ověřovatele je neveřejnou přílohou zápisu z jednání.
 1. Zápis ze zasedání komise obsahuje zejména:
 • den a místo jednání,
 • hodinu zahájení a ukončení,
 • jméno předsedajícího,
 • jméno tajemníka komise (zapisovatele) a ověřovatele,
 • seznam přítomných členů komise a hostů,
 • schválený program zasedání,
 • stanoviska členů komise, podané dotazy a návrhy, pokud o to výslovně požádají,
 • schválená znění usnesení a výsledky hlasování,
 • prezenční listinu (neveřejná součást).
 1. Zápis musí obsahovat výsledek hlasování o jednotlivých bodech a na základě žádosti kteréhokoliv člena komise bude jeho hlasování v zápise uvedeno jmenovitě.
 2. Na podnět člena komise lze nejpozději do následujícího zasedání komise činit opravy písařských chyb zápisu, které komise musí schválit.

čl. 6
Tajemník komise

 1. Tajemník komise zajistí:
  • rozeslání pozvánky a programu jednání komise všem členům komise a zastupitelům, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před zasedáním,
  • zveřejnění pozvánky a programu jednání komise na webu městské části, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před zasedáním,
  • bezodkladné vyhotovení zápisu včetně případné anonymizace osobních údajů,
  • rozeslání zápisu z jednání komise všem členům komise, všem zastupitelům, a to do 2 dnů od schválení zápisu předsedou,
  • zveřejnění zápisu na webu městské části, a to do 2 dnů od schválení zápisu předsedou,
  • vedení evidence originálů zápisů a případných podkladů k jednání,
  • předání informace o účasti členů komise na jednáních komise za kalendářní měsíc, nejpozději do 12:00 prvního pracovního dne měsíce následujícího, organizačnímu odboru jako podklad pro výplatu odměn.
 1. Tajemník komise využívá šablony dokumentů dle příloh tohoto jednacího řádu.

 

čl. 7
Zveřejňování informací

Aktuální informace o činnosti komise jsou dostupné na webu městské části.

 1. Organizační odbor zajistí zveřejnění:
 • přehledu členů komise,
 • kontaktních informací na předsedu a tajemníka komise,
 • jednacího řádu komisí.
 1. Tajemník komise zajistí zveřejnění:
 • schválených termínů jednání a pozvánky na nejbližší jednání komise s navrženým programem, případně podklady k jednání,
 • zápisů z jednání komise ve strojově čitelné podobě.

 

čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád komisí RMČ Praha 3 schválený usnesením č. 529 ze dne 13. 12. 2000.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnost dnem schválení.

 

Přílohy jednacího řádu:

 1. Šablona pozvánky na jednání komise
 2. Šablona zápisu z jednání komise