čl. 1

 1. Komise Rady městské části a redakční rady (dále jen komise) je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části (dále jen RMČ).

 2. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a členů, které jmenuje a odvolává RMČ. Administrativní činnost komise zabezpečuje tajemník komise, kterého jmenuje a odvolává RMČ.

 3. Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ.

 4. RMČ stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.


čl. 2

 1. Komise se schází podle potřeby.

 2. Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a program jednání komise.

 3. Jednání komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi místopředseda nebo jiný člen komise pověřený předsedou.

 4. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem předsedovi komise nebo tajemníkovi.

 5. Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání komise zúčastňují s hlasem poradním. O účasti dalších osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním.

 6. Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají předseda, členové komise a tajemník komise.

 7. O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.


čl. 3

 1. Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

 2. O každém zasedání pořizuje tajemník komise zápis, který podepisuje předsedající komise.

 3. Zápis ze zasedání komise obsahuje zejména:

 • den, místo konání, hodina zahájení a ukončení zasedání
 • jméno předsedajícího a zapisovatele
 • body jednání komise s uvedením předkladatele
 • přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
 1. Zápis musí obsahovat výsledek hlasování o jednotlivých bodech a na základě žádosti kteréhokoliv člena komise může být uvedeno v zápise jmenovitě.

 2. Za anonymizaci osobních údajů odpovídá tajemník komise.

 3. Zápis obdrží všichni členové komise. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání komise musí tajemník zápis předat občansko správnímu odboru Úřadu MČ, který odpovídá za zveřejnění zápisu způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do dvou dnů.

 4. Odbor občansko správní předkládá zápisy z jednání komisí RMČ k informaci.

 5. Originál zápisu a ostatní listinné podklady jsou uloženy u tajemníka komise.


čl. 4

 1. Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád komisí RMČ Praha 3 schválený usnesením č. 529 ze dne 13. 12. 2000.

 2. Tento jednací řád nabývá účinnost dnem schválení 17. 10. 2012.