Zpracovatel:

Odbor organizační

Vydáno:

7. 10. 2020

Účinnost:

12. 10. 2020

 

 

 

 

Revize a změny dokumentu

Verze

Vydáno

Účinnost

Popis revize/změny

Zpracovatel

0.

3. 6. 2019

3. 6. 2019

usnesení RMČ č. 320

OOR

1.

19. 6. 2019

19. 6. 2019

usnesení RMČ č. 373

OOR

2.

9. 3. 2020

9. 3. 2020

usnesení RMČ č. 134

OOR

3.

25. 3. 2020

25. 3. 2020

usnesení RMČ č. 214 + č. 221

OOR

4.

24. 6. 2020

24. 6. 2020

usnesení RMČ č. 472

OOR

5.

7.10.2020

12.10.2020

usnesení RMČ č. 680

OOR

 

 

 

 

čl. 1 Vymezení jednacího řádu

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech komisí rady městské části (dále jen "komise").

čl. 2 Vymezení komisí

 1. Komise zřizuje rada městské části (dále jen "rada") jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
 2. Komise jsou iniciativním a poradním orgánem rady.
 3. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a členů, které jmenuje a odvolává rada. Administrativní činnost komise zabezpečuje tajemník komise, kterého jmenuje a odvolává rada z řad zaměstnanců úřadu městské části.
 4. Komise je ze své činnosti odpovědná radě.
 5. Rada stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

čl. 3 Svolání zasedání

 1. Komise se scházejí podle potřeby.
 2. Jednání komise svolává a řídí její předseda nebo jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“). V případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda.
 3. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu. Každý člen komise může v rámci rozpravy o programu navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 4. Pozvánka na jednání komise a navržený program jednání jsou rozesílány všem zastupitelům a všem členům komise, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před jednáním.

čl. 4 Jednání komise

 1. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů komise.
 2. Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem předsedovi komise nebo tajemníkovi.
 3. Jednání komise je zpravidla veřejné. Předseda komise může rozhodnout v odůvodněných případech o tom, že jednání nebo jeho část bude neveřejné. Pokud bude jednání nebo jeho část neveřejné, uvede se to již v pozvánce a programu jednání s označením neveřejných bodů jednání. Důvod musí být uveden v zápisu z jednání. Jednání bude neveřejné vždy, kdy komise projednává dokumentaci a informace, jejíchž součástí jsou osobní údaje nebo důvěrné informace.
 4. Jednání komise se mohou zúčastnit členové zastupitelstva a tajemník úřadu, kteří nejsou jejími členy, a to i neveřejných částí jednání.
 5. Předseda komise může přizvat na jednání komise statutární zástupce organizací zřízených a založených městskou částí či jimi pověřené zaměstnance, vedoucí odborů Úřadu městské části a další pracovníky Úřadu městské části.
 6. Jednání komise řídí předsedající. Předsedající uděluje slovo členům komise a rozhoduje o udělení slova dalším osobám. Pokud přítomné osoby narušují jednání komise, má předsedající právo je z jednání vykázat.
 7. Členové komise a další účastníci jednání jsou povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o osobních údajích a důvěrných informacích, se kterými se seznámili během jednání komise.
 8. K otázkám projednávaným komisí přijímá komise stanoviska, a to formou usnesení.

čl. 5 Zápis

 1. O každém zasedání pořizuje tajemník komise zápis. Zápis ověří určený ověřovatel a následně je předložen k potvrzení předsedovi, který jej do pěti kalendářních dnů potvrdí. Ověření a potvrzení zápisu může být provedeno formou e-mailu, zaslaného určeným ověřovatelem, resp. předsedou.
  Ověření ověřovatele a potvrzení předsedy je neveřejnou přílohou zápisu z jednání. Tajemník komise zápis dále nepodepisuje.
 2. Zápis ze zasedání komise obsahuje zejména:
  · den a místo jednání,
  · hodinu zahájení a ukončení,
  · jméno předsedajícího,
  · jméno tajemníka komise (zapisovatele) a ověřovatele,
  · seznam přítomných členů komise a hostů (včetně uvedení, že se některý z členů komise účastnil zasedání videokonfereční formou)
  · schválený program zasedání,
  · stanoviska členů komise, podané dotazy a návrhy, pokud o to výslovně požádají,
  · schválená znění usnesení a výsledky hlasování,
 3. Zápis musí obsahovat výsledek hlasování o jednotlivých bodech a na základě žádosti kteréhokoliv člena komise bude jeho hlasování v zápise uvedeno jmenovitě.
 4. Na podnět člena komise lze nejpozději do následujícího zasedání komise činit opravy písařských chyb zápisu, které komise musí schválit.

čl. 6 Tajemník komise

 1. Tajemník komise zajistí:
  a) rozeslání pozvánky a programu jednání komise všem členům komise a zastupitelům, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před zasedáním,
  b) zveřejnění pozvánky a programu jednání komise na webu městské části, a to zpravidla nejpozději 7 kalendářních dní před zasedáním,
  c) bezodkladné vyhotovení zápisu včetně případné anonymizace osobních údajů,
  d) rozeslání zápisu z jednání komise všem členům komise, všem zastupitelům, a to do 2 dnů od schválení zápisu předsedou,
  e) zveřejnění zápisu na webu městské části, a to do 2 dnů od schválení zápisu předsedou,
  f) vedení evidence zápisů a případných podkladů k jednání,
  g) předání informace o účasti členů komise na jednáních komise (zápisů) za kalendářní měsíc, nejpozději do 12:00 prvního pracovního dne měsíce následujícího, organizačnímu odboru jako podklad pro výplatu odměn.
 2. Tajemník komise využívá šablony dokumentů dle příloh tohoto jednacího řádu.

čl. 7 Zveřejňování informací

Aktuální informace o činnosti komise jsou dostupné na webu městské části.

 1. Organizační odbor zajistí zveřejnění:
  a) přehledu členů komise,
  b) kontaktních informací na předsedu a tajemníka komise,
  c) jednacího řádu komisí.
 2. Tajemník komise zajistí zveřejnění:
  a) schválených termínů jednání a pozvánky na nejbližší jednání komise s navrženým programem, případně podklady k jednání,
  b) zápisů z jednání komise ve strojově čitelné podobě.

čl. 8 Jednání komisí formou videokonference

 1. Za účast na jednání komise je v odůvodněných případech považována i účast prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).
 2. Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku a musí být zajištěna možnost interakce mezi všemi členy komise účastnícími se zasedání.
 3. Při videokonferenci musí být zachována možnost účasti dalších osob dle bodu 3. a 4. čl. 4.
 4. Videokonference bude umožněna pouze v případě, kdy je technicky realizovatelná.

čl. 9 Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád nabývá účinnost dnem 12. 10. 2020 a nahrazuje to té doby platný jednací řád.