Usnesení rady č. 750 ze dne 22.9. 2010

k mimořádné odměně řediteli kulturního zařízení zřizovaného Městskou částí Praha 3

č.j.: 807/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  750

ze dne 22. 9. 2010

  

k mimořádné odměně řediteli kulturního zařízení zřizovaného Městskou částí Praha 3

  

Rada městské části

I.                 s c h v a l u j e

 

         odměnu MgA. Šimonu Kotkovi, řediteli Junior klubu na Chmelnici, dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         

         1. příspěvkové organizaci

        1.1   zajistit vyplacení odměny

 

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části