Usnesení rady č. 747 ze dne 22.9. 2010

ke stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části

č.j.: 796/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  747

ze dne 22. 9. 2010

 

ke stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

         návrh Ing. Petr Fišera, tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části

II.      s t a n o v u j e

 

         plat vedoucím odborů Úřadu městské části s účinností od 1. 10. 2010   podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

         1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. zajistit vyplácení platů

  

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části