Usnesení rady č. 744 ze dne 22.9. 2010

k úpravě rozpočtu roku 2010

č.j.: 810/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  744

ze dne 22. 9. 2010

 

 

k úpravě rozpočtu roku 2010

 

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 dle přílohy tohoto usnesení

II.      u k l á d á

        1. vedoucí ekonomického odboru

1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části