Usnesení rady č. 99 ze dne 24.2. 2010

ke stanovení měsíční výše základního nájemného pro nájemce bytů  Vinohradská 116, Praha 3

č.j.: 113/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 99

ze dne 24. 2. 2010

 

 

ke stanovení měsíční výše základního nájemného pro nájemce bytů  Vinohradská 116, Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

měsíční výši základního nájemného od 1.3.2010 pro nájemce bytů Vinohradská 116, Praha 3 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

1. firmě Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

1.1. zabezpečit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části