Usnesení rady č. 96 ze dne 24.2. 2010

k návrhu „Dohody o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“

č.j.: 109/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 96

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k návrhu „Dohody o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely, která je přílohou tohoto usnesení     

 

 

  1. s c h v a l u j e

 

Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat „Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části