Usnesení rady č. 95 ze dne 24.2. 2010

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovými organizacemi

č.j.: 108/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 95  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovými organizacemi

 

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

        

žádosti ředitelů příspěvkových organizací o souhlas zřizovatele k přijetí peněžitých darů pro Integrační centrum Zahrada v  Praze 3, U Zásobní zahrady 8 a pro ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48/1996  

 

II.      s c h v a l u j e  

udělení předchozího písemného souhlasu k přijetí peněžitých darů jednotlivými příspěvkovými organizacemi dle přílohy tohoto usnesení

 

III.    u k l á d á

 

         1. vedoucímu ekonomického odboru

1.1. informovat příslušné příspěvkové organizace o poskytnutí předchozího souhlasu

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části