Usnesení rady č. 94 ze dne 24.2. 2010

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Výkon komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí, včetně souvisejících činností“

č.j.: 107/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 94  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Výkon komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí, včetně souvisejících činností“

 

 

Rada městské části

 

 

  1. bere na vědomí

 

         zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení „Výkon komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí, včetně souvisejících činností“, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

  1. schvaluje

 

         1. výběr nabídek v tomto pořadí:

 

  1. BALENO real, spol. s r.o.

sídlem U Lužického semináře 99/22, 110 00 Praha 1, IČ 26708264

  1. PROMINECON GROUP a.s.

sídlem Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, IČ 25110977

  1. BYTASEN, spol. s r. o.

sídlem Kotěrova 1b, 613 00 Brno, IČ 60699132

  1. RAK CZ a.s.

sídlem Havelská 500/25, 110 00 Praha 1, IČ 25653849

 

         2. vyloučení uchazeče- Sdružení uchazečů GAUTE, a.s., a Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

 

  1. ukládá

 

      1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat dokumenty s oznámeními o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky a vyloučení uchazeče

 

         2. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

         2.1.oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám a zveřejnit jej na ISVZUS

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části