Usnesení rady č. 93 ze dne 24.2. 2010

ke schválení záměru realizace „MŠ Jeseniova 2593/98 – zateplení střechy, fasády a výměna oken“

č.j.: 106/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 93  

ze dne 24. 2. 2010

 

ke schválení záměru realizace „MŠ Jeseniova 2593/98 – zateplení střechy, fasády a výměna oken“

 

Rada městské části

 

I.       s c h v a l u j e

 

         záměr provedení akce „MŠ Jeseniova 2593/98 – zateplení střechy, fasády a výměna oken“

     

II.      u k l á d á

 

         1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. připravit se zaměstnanci OTSMI výběrové řízení k veřejné zakázce „MŠ Jeseniova 2593/98 – zateplení střechy, fasády a výměnu oken“ ve spolupráci s firmou Veřejné zakázky,s.r.o., Praha 6, Wuchterlova 18

 

2. Ing. J. Loušovi, vedoucímu OTSMI

2.1. společně s advokátní kanceláří JUDr. Veselého vypracovat mandátní smlouvu s  firmou Veřejné zakázky,s.r.o. o zajištění výkonu zadavatelských činností v rámci veřejné zakázky „MŠ Jeseniova 2593/98 – zateplení střechy, fasády a výměna oken“

 

3. Ing. P.  Fišerovi, tajemníkovi úřadu městské části        

         3.1. předložit mandátní smlouvu k podpisu starostce městské části

 

4. M. Kozumplíkové, starostce městské části  

         4.1. podepsat uvedenou mandátní smlouvu

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části