Usnesení rady č. 92 ze dne 24.2. 2010

k předložení mandátní smlouvy s firmou OTIDEA a.s. k zajištění realizace výběrového řízení „Podzemní kontejnery na separovaný odpad na území městské části Praha 3“

č.j.: 105/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 92  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k předložení mandátní smlouvy s firmou OTIDEA a.s. k zajištění realizace výběrového řízení „Podzemní kontejnery na separovaný odpad na území městské části Praha 3“

 

 

Rada městské části

 

 

  1. s c h v a l u j e

 

         mandátní smlouvu s firmou OTIDEA a.s. o zajištění výkonu    zadavatelských činností v rámci veřejné zakázky s názvem „Podzemní kontejnery na separovaný odpad na území městské části Praha 3“, která je přílohou tohoto usnesení

     

 

  1. u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. uvedenou mandátní smlouvu podepsat

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části