Usnesení rady č. 91 ze dne 24.2. 2010

k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 4228/4, 4230/3, 4241/2, 4242/2, 4250/7, 4251/40 a 4391/2, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „Výstavba 3 DTS 22/0,4 kV, napojení do sítě VN a výstavba distribuční sítě NN pro výstavbu bytového komplexu Central Park Praha při ulici Pitterova, U Stadionu, Malešická, k.ú. Žižkov, Praha 3“, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516

.j.: 101/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 91  

ze dne 24. 2. 2010

 

k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 4228/4, 4230/3, 4241/2, 4242/2, 4250/7, 4251/40 a 4391/2, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „Výstavba 3 DTS 22/0,4 kV, napojení do sítě VN a výstavba distribuční sítě NN pro výstavbu bytového komplexu Central Park Praha při ulici Pitterova, U Stadionu, Malešická, k.ú. Žižkov, Praha 3“, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516

 

Rada městské části 

 

  1. bere na vědomí

 

            Kolaudační rozhodnutí čj. OV/1999/09/Ru, ze dne 7.8.2009, o umístění stavby v rámci akce „Výstavba 3 DTS 22/0,4 kV, napojení do sítě VN a výstavba distribuční sítě NN pro výstavbu bytového komplexu Central Park Praha při ulici Pitterova, U Stadionu, Malešická, k.ú. Žižkov, Praha 3“, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

  1. schvaluje

 

            návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 4228/4, 4230/3, 4241/2, 4242/2, 4250/7, 4251/40 a 4391/2, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „Výstavba 3 DTS 22/0,4 kV, napojení do sítě VN a výstavba distribuční sítě NN pro výstavbu bytového komplexu Central Park Praha při ulici Pitterova, U Stadionu, Malešická, k.ú. Žižkov, Praha 3“, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

III.ukládá

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

 1.1. podepsat shora citovanou smlouvu

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části