Usnesení rady č. 89 ze dne 24.2. 2010

k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 3063/2 v k. ú. Žižkov, pod budovou trafostanice, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516

č.j.: 99/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 89  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 3063/2 v k. ú. Žižkov, pod budovou trafostanice, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         návrh kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 3063/2 v k. ú. Žižkov,  společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1.  podepsat shora citovanou kupní smlouvu

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části