Usnesení rady č. 88 ze dne 24.2. 2010

k záměru pronájmu pozemků parc. č. 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/7, 1425/8, 1425/9, 1425/10 vše v k. ú. Žižkov, vymezených geom. plánem č. 1955-27/2008 ze dne 21. 7. 2008

č.j.: 91/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 88  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k záměru pronájmu pozemků parc. č. 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/7, 1425/8, 1425/9, 1425/10 vše v k. ú. Žižkov, vymezených geom. plánem č. 1955-27/2008 ze dne 21. 7. 2008

 

 

 

Rada městské části

 

 

I.       schvaluje

 

         záměr pronájmu pozemků parc. č. 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/7, 1425/8, 1425/9, 1425/10 vše v k. ú. Žižkov, vymezených geom. plánem č. 1955-27/2008 ze dne 21. 7. 2008

 

 

II.      ukládá

 

         1. vedoucí OOS

         1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce, ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části