Usnesení rady č. 86 ze dne 24.2. 2010

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 103/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 86  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

 

k podnětům Bytové komise Rady městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a    v ě d o m í

 

         Zápis č. 4 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne 17. 2. 2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         doporučení Bytové komise Rady Městské části

      

 1. Osobní účast
 2. Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
 3. Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
 4. Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
 5. Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
 6. Souhlas s vyklizením bytu
 7. Žádosti o ústupové bydlení
 8. Žádosti o poskytnutí přímé adresné podpory
 9. Žádosti o výměnu bytu za jiný, resp. větší
 10. Žádosti o nájem bytu
 11. Různé

 

     

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části