Usnesení rady č. 85 ze dne 24.2. 2010

k uzavření dodatku č. 26 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s., Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s.

č.j.: 98/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 85  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k uzavření dodatku č. 26 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s., Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s.

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

uzavření dodatku č. 26 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3,a.s., Správou majetkového portfolia Praha 3  a.s. a Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., který tvoří přílohu tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

1.M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat dodatek č. 26 k Mandátní smlouvě uvedený v bodě I. tohoto usnesení     

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části