Usnesení rady č. 84 ze dne 24.2. 2010

ke snížení základního nájemného pro nájemce bytů poškozených protečením střech, teras a lodžií

č.j.: 94/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 84  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

ke snížení základního nájemného pro nájemce bytů poškozených protečením střech, teras a lodžií

 

 

Rada městské části

 

 

  1. s c h v a l u j e

 

snížení základního nájemného pro nájemce bytů poškozených protečením střech, teras a lodžií podle rozsahu poškození, maximálně ve výši 30 % ze základního nájemného po dobu 3 měsíců, tabulky vyčíslených slev z nájmu za domovní správy 1 – 3 tvoří přílohu tohoto usnesení

 

Sleva nebude poskytnuta nájemcům, kteří dluží k dnešnímu dni na nájemném a službách více než 2.000,- Kč

 

 

  1. u k l á d á

 

1. firmě Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

1.1 zajistit vrácení uhrazeného základního nájemného ve výši poskytnuté slevy v souladu s bodem I.

  

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části