Usnesení rady č. 82 ze dne 24.2. 2010

k uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městskou částí Praha 3 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. v rámci akce Vinohradské vinobraní 2009

č.j.: 97/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 82  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městskou částí Praha 3 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. v rámci akce Vinohradské vinobraní 2009

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městskou částí Praha 3 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva  k dílům hudebním, o. s., která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

  

II.      u k l á d á

 

          1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat výše uvedenou licenční smlouvu

 

2. vedoucí OK

2.1. zajistit povinnosti provozovatele dle bodu 4. ve smlouvě

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části