Usnesení rady č. 81 ze dne 24.2. 2010

k uzavření grantové smlouvy v rámci Operačního programu Praha  - Adaptabilita

č.j.: 95/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 81  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k uzavření grantové smlouvy v rámci Operačního programu Praha  - Adaptabilita

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

     uzavření Grantové smlouvy v rámci Operačního programu Praha –  Adaptabilita mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 3, která je přílohou toho usnesení, za účelem smluvního zajištění realizace a financování projektu Návrat do práce

 

        

II.      u k l á d á

                    

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

     1.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části