Usnesení rady č. 80 ze dne 24.2. 2010

k Dohodě o změně účastníků Smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 č. S/494/07 ze dne 1.6.2007

č.j.: 90/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 80  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k Dohodě o změně účastníků Smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 č. S/494/07 ze dne 1.6.2007

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s o u h l a s í 

 

         se zněním Dohody o změně účastníků Smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3 č. S/494/07 ze dne 1.6.2007 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení

 

 

II.      d o p o r u č u j e

 

Zastupitelstvu městské části

 

         schválit

         znění Dohody o změně účastníků Smlouvy o půjčce  z  Fondu obnovy a rozvoje  městské  části  Praha 3 č. S/494/07 ze dne 1. 6. 2007  dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení

  

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části